Bardejov-Poštárka

od | dec 27, 2023 | Časopis 1/2024, Saleziáni

 

Autor: Peter Varga SDB / Foto: SDB Bardejov-Poštárka

Saleziánska komunita pracuje na dvoch miestach na sídlisku Vinbarg + kostol svätej Anny a sídlisko Poštárka.

Aj keď tvoríme jednu komunitu v Bardejove a bývame na Vinbargu, naša činnosť je samostatná a zachytáva širokú pastoračnú a misijnú činnosť. Tvorí ju: pastoračné centrum s kaplnkou blahoslaveného Zefyrína a základná škola s materskou školou blahoslaveného Zefyrína. (Blahoslavený Zefyrín Malla je prvý mučeník rómskeho národa povýšený na oltár. Zastrelili ho komunisti v občianskej vojne v Španielsku v noci z 8. na 9. augusta 1936, lebo sa postavil na obranu kňaza, ktorého bezdôvodne napadli na ulici komunistickí milicionári, a vo väzení sa zasa odmietol prestať modliť svätý ruženec.)

Pastorácia Rómov v Bardejove sa začala už počas komunistickej totality, keď rehoľná sestra baziliánka Atanázia Holubová tajne pripravovala rómske deti z rodín na prvé sväté prijímanie a ďalšie sviatosti. Po skončení totality 1989 hľadala pomoc pre misijnú prácu na sídlisku Poštárka. Oslovovala teda kňazov a neskôr aj rehoľnú komunitu saleziánov v Bardejove, ktorí odpovedali na jej výzvu kladne.

Postarka 12 2023 02

Začiatky saleziánskej pastorácie na Poštárke

V roku 1991 sa začala saleziánska misia medzi Rómami na Poštárke. Ako prvý začal chodiť na Poštárku don Peter Bešenyei, ktorý postupne zapájal do práce mladých animátorov a animátorky, dospelých dobrovoľníkov i ASC. Štýl práce bol podobný ako vo všetkých strediskách. Zakladali sa malé skupiny chlapcov a dievčat, zbor, ale aj stretká dospelých (skupinky šikovných rúk – šitie pre ženy a pre mužov drobné domáce opravy).

Dňa 15. augusta 1998 bola slávnostne konsekrovaná kaplnka blahoslaveného Zefyrína. Doteraz je miestom, ktoré spája Slovákov i Rómov, miestom, cez ktoré prúdi Božie požehnanie na Poštárku. O pár rokov začali bratia s veľmi odvážnym projektom a postavili telocvičňu s niekoľkými triedami, ktoré slúžili na rekvalifikačné kurzy (stolársky a zámočnícky spolu s dielňami).

Postarka 12 2023 03

Brigáda s chlapmi

Ďalší rozvoj sa začal v roku 2000, keď došlo k vytvoreniu prvých alokovaných tried, ktoré boli zriadené v rámci Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. V roku 2001 bola vytvorená Cirkevná materská škola blahoslaveného Zefyrína a jej zriaďovateľom sa stali Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia. Pod ich patronátom vznikla 1. septembra 2005 aj Základná škola Dominika Savia, ktorá bola zlúčená s cirkevnou materskou školou blahoslaveného Zefyrína o štyri mesiace neskôr, a to 1. januára 2006, do jedného vzdelávacieho komplexu pod názvom Základná škola s materskou školou blahoslaveného Zefyrína.

V tomto školskom roku 2023/24 ju navštevuje 214 detí. Tvorí ju päť oddelení materskej školy. Tu sa deti učia základným hygienickým návykom a veľmi často aj slovenčinu, keďže doma rozprávajú po rómsky. Pripravujú sa na vstup do školy. Podarilo sa nám zväčšiť počet oddelení z troch na päť, pretože chceme prijať nielen päťročné deti, ktoré majú predprimárne vzdelávanie povinné, ale plánujeme ponúknuť škôlku aj mladším deťom, čím sa im môže pomôcť viac. Základná škola má deväť tried a je neplne organizovaná (= má len prvý stupeň 1. – 4. ročník). Nie sme špeciálna škola, preto sa učíme v klasickom režime. 75 detí navštevuje školský klub detí a 154 detí sa prihlásilo do centra voľného času. CVČ je najnovší prírastok, kde deti majú možnosť zapojiť sa do rôznych krúžkov, aby mohli rozvíjať svoje talenty.

Postarka 12 2023 09

Základná škola

Postarka 12 2023 08

Tutoring – pomoc deťom pri štúdiu

Cieľom školy je výchova k viere a vzdelávanie ako príprava, aby mohli na druhom stupni pokračovať na štátnych školách v meste. Škola bojuje s nepochopením dôležitosti vzdelávania v dnešnom svete, ale práve vzdelanie je to, čo otvára cestu k lepšej integrácii. Boríme sa aj s veľkými zmenami v časoch covidu a pripravujeme sa na prechod na novú reformu školstva.

Tešíme sa fungujúcej spolupráci školy a pastorácie, ktorá sa rozvíja v pastoračnom centre. Už tri roky sme zapojení do projektu KBS, cez ktorý zamestnávame dvoch pastoračných pracovníkov, čo nám umožnilo rozšíriť našu činnosť.

Postarka 12 2023 07

Materská škola

Pastoračné centrum ponúka deťom i mladým stretká, chlapčenské i dievčenské, prípravu na sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie, birmovka, manželstvo). Ponuku pre dospelých tvorí päť skupiniek modlitieb matiek a jedna skupina chlapov (biblická hodina), ktorí mávajú týždenné stretká. Dospelým ponúkame aj pravidelné mesačné obnovy, duchovné cvičenia a každý štvrtok sa chlapi stretávajú v kaplnke, kde sa modlia ruženec za Poštárku.

Chcem sa zmieniť aj o projekte doučovania šikovnejších detí spojené s istým tútorstvom. Cieľom je podpora detí, ktoré by mohli dokončiť stredoškolské vzdelanie a možno aj vysokoškolské, keďže v rodinách nie je veľká podpora zo strany rodičov. Deti prichádzajú a raz za týždeň majú možnosť stretnúť sa s dospelým dobrovoľníkom a nielen sa učiť predmety, ale aj porozprávať sa. Je to krásna skúsenosť pre deti, že stretnú ľudí, ktorí im prajú dobro, ale aj pre dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť objaviť nepoznaný svet. Cez letné prázdniny sa stretneme všetci, ktorí môžeme, na výlete na chate, kde je pripravený vzdelávací aj zábavný program.

Ako každé stredisko, aj my organizujeme rôzne výlety a púte a cez leto je najobľúbenejší týždenný denný tábor, na ktorý prichádza vyše 220 detí. Bez vonkajšej pomoci mladých dobrovoľníkov by sme ho nezvládli. Sme veľmi vďační za podporu mladým z misijného dobrovoľníctva Vides (sestry FMA) a Savio (SDB) aj ďalším z blízkeho okolia, ktorí spolu s miestnymi mladými Rómami pripravujú a realizujú tento tábor. Vždy sa snažíme vybrať nejakú osobu svätca alebo myšlienku zo Svätého písma, ktorá nás sprevádza po celý týždeň a ako nitka spája hry s duchovným programom. Tento rok to bola kráľovná Ester.

Postarka 12 2023 04

Denný tábor

Postarka 12 2023 05

Duchovné cvičenia stretka chlapov v Lenártove

Často sa stretávame s otázkou, či naša práca má zmysel. Má. Je to podobne, ako by sa niekto pýtal, či má zmysel vychovávať deti. Evanjelium a viera v Ježiša Krista je podľa nás vynikajúci prostriedok pre zmenu človeka a nájdenie pravej slobody. Rómovia sú národ, ktorý tu s nami žije stáročia, a hoci sa dávajú krstiť, ich viera má často skôr magický podtón (lebo dieťa plače…:-)) bez priameho vplyvu na život. Uvedomujeme si, že za niekoľko mesiacov sa nedá zmeniť to, čo sa zanedbávalo stáročia, ale ak sa pozeráme na dejiny, máme nádej, že prijatie viery prinesie lepší život i nádej pre svet. Keď bol Svätý Otec František na Slovensku v roku 2021, zopakoval slová pápeža svätého Pavla VI.: „Vy v Cirkvi nie ste na okraji… Vy ste v srdci Cirkvi“ (homília z 26. septembra 1965). Zároveň nás povzbudil: „Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie; kde je služba, nie moc; kde ide o vtelenie sa, a nie o potešenie. Tam je on.“

Postarka 12 2023 06

Krížová cesta na Veľký piatok

Na záver, tak ako to don Bosco robieval, vás chceme poprosiť o podporu, najmä modlitbovú, lebo len Božia milosť otvára cestu k nášmu pokániu a v našej práci bez jeho milostí a požehnania nemôžeme nič urobiť. A ak by niekto chcel, môže nás podporiť aj finančne malou pravidelnou čiastkou na náš účet: SK58 0200 0000 0041 6352 8254. Ďakujeme veľmi pekne.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín