Časopis Don Bosco dnes vychádza v tlačenej podobe 6x do roka, rozširuje sa bezplatne.

Vydavateľ:

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
IČO 00 586 421
vo Vydavateľstve Don Bosco

Šéfredaktor:

Jozef Kupka SDB

Redakcia:

Rastislav Hamráček SDB
Barbora Okruhľanská ASC
Iveta Sojková FMA
Michaela Köglerová
Gabriela Bauerová FMA
Zuzana Petruľáková
Terézia Piknová
Alžbeta Zelná
Stanislav Veselský
Daniela Sitárová
Pavol Grach SDB
Štefan Kormančík SDB
František Kubovič SDB
Marián Valábek SDB
Jozef Luscoň SDB
zástupkyňa VDB

Jazykové úpravy:

Adriana Reguliová

Grafická úprava a zalomenie, DTP spracovanie:

Juraj Martiška

Distribúcia:

Aneta Horváthová

Tlač:

Alfa print s. r. o.

Registrácia:

MK SR č. EV3448/09
ISSN 1338-4201