Zo životopisných spomienok na sv. Jána Bosca (1)

od | sep 10, 2022 | Časopis 5/2022, Saleziáni

 

Spracoval: Pavol Grach SDB / Foto: archív

Životopisné spomienky na dona Bosca (Memorie biografiche di don Giovanni Bosco) sú monumentálnym dielom, v ktorom synovia dona Bosca zozbierali a usporiadali rôzne spomienky a materiály, ktoré sa vzťahovali na život ich otca a zakladateľa. Vyšli v 19. Zväzkoch v rokoch 1898 až 1939.

Prácu začal don Giovanni Battista Lemoyne (zostavil zväzky 1-9), 10. zväzok usporiadal don Angelo Amadei a celé dielo dokončil don Egenio Ceria (zostavil zväzky 11-19). Napriek istým kritickým výhradám voči tomuto dielu, nachádzame v ňom mnoho vzácnych statí, ktoré nám môžu priblížiť dona Bosca veľmi vzácnym spôsobom. Dnes si priblížime prvú z nich a to predhovor dona Lemoyne v 1. zväzku, ktorý nám prezrádza ako prvá generácia synov dona Bosca milovala svojho otca.

Memorie 09 2022 02

S láskou milovaného brata  predkladám drahým saleziánom  životopis nášho ctihodného Otca v Ježišovi Kristovi, dona Giovanniho Bosca. Očakávanie tohto diela, ktoré mi zverili predstavení, bolo u všetkých bratov veľmi živé a ja sa teším, že tento prvý zväzok môže aspoň čiastočne uspokojiť ich túžby. Ostatné zväzky vyjdú postupne jeden po druhom s krátkym časovým odstupom.

Nič som nevynechal z toho, čo som sa dozvedel. Je to nádherný komplex vecí, v ktorom zreteľne vidíme Božie pôsobenie pre našu nevýslovnú útechu v súčasnosti a pre oživenie našej pevnej dôvery pre časy, ktoré prídu.

Rozprávam podľa pravdy. Keďže, ako som presvedčený, na svete bolo len veľmi málo ľudí, ktorým sa dostalo takej spätnej lásky od svojich adoptovaných synov, ako nášmu otcovi donovi Boscovi, mal som možnosť nájsť obrovské množstvo spomienok na to, čo oni na vlastné oči videli a svojimi ušami počúvali. Ja sám som v rokoch 1864 až 1888 dal na papier tie najpamätnejšie udalosti jeho života v tom období. Mnohé veci som sa zase dozvedel z častých dlhých a dôverných rozhovorov, ktoré som mal s ním mal počas dvadsiatich štyroch rokov života v jeho blízkosti a nič z týchto vzácnych vecí som nestratil. Aj napriek tomu, že k týmto mojich svedectvám by sa hodilo poznať aj výpovede z prebiehajúceho kánonického procesu, ku ktorým nateraz nemám prístup, dúfam, že moji bratia saleziáni budú schopní z týchto stránok plne spoznať svojho dobrého Otca a budú spokojní so svedectvami, ktoré tu prinášam.

Nie fantázia, ale srdce, vedené chladným rozumom, po dlhých úvahách, porovnávaniach a konfrontáciách, diktovalo tieto stránky. Príbehy, dialógy, všetko, čo som považoval za hodné spomienky, sú len verným predstavením toho, čo priniesli texty. Práve pre túto vernosť textom sa niektoré stránky javia veľmi dlhé a únavné, niektoré príbehy príliš podrobné, niektoré vlastnosti dona Bosca opakujúce sa. Je to len kvôli tomu, aby sa nič nestratilo. Dostal som príkaz od don Ruu, ctihodného nástupcu dona Bosca, aby som nevynechal nič z toho, čo som sa dozvedel, aj keby sa to nateraz zdalo nie veľmi významné. Napokon, vždy je čas odstrániť to, čo je zbytočné, a vždy je možné spraviť syntézu, keď sa vec predstaví v celej svojej šírke.

Memorie 09 2022 03

Dlhšie som sa zdržal aj pri skutočnostiach týkajúcich sa matky dona Bosca. Považoval som to za dôležité pre náčrt detstva dona Bosca. V skutku, to jej čnosti vykvitli v živote jej syna.

Príbeh, ktorý tu predkladám, má formu rodinného rozprávania: mojou jedinou túžbou je predstaviť vám dona Bosca takého aký bol a ponúknuť vám jeho živý portrét, nakoľko som toho bol schopný.

Moji drahí spolubratia! Tieto stránky budú hovoriť o detstve a študentských časoch dona Bosca, o jeho štúdiách na gymnáziu i v seminári, o jeho kňazskej činnosti, o jeho aktivitách, v ktorých zakladal sviatočné oratóriá, útulky, dielne, školy, rehoľné inštitúty, misijné diela. To všetko bude pre nás silným podnetom k nášmu posväteniu a k posväteniu mladých ľudí, ktorých máme zverených do starostlivosti; nájdeme v nich tiež pravidlo života pre všetky okolnosti, v ktorých sa nachádzame, vzor každej kresťanskej i kňazskej čností. Nájdeme tu jeho ducha, jeho srdce, jeho výchovný systém, jeho nenásytnú a účinnú túžbu zachrániť duše a v celom jeho pôsobení, vo všetkých jeho myšlienkach nájdeme jeho neochvejnú vernosť Svätej katolíckej, apoštolskej, rímskej cirkvi a Námestníkovi Ježiša Krista na zemi. Takto sa budeme cítiť čoraz viac zapálení láskou k vzrastu a sláve našej Zbožnej spoločnosti, k oddanosti a dôvere voči nášmu predstavenému donovi Ruovi, ktorému venujem tieto zväzky – ním inšpirované a schválené. Ba čo viac, pomocou týchto riadkov budeme môcť prežívať jednoduchú a veľkodušnú poslušnosť voči samotnému D. Boscovi, ktorý nás vo svojom závete vyzval: Váš prvý hlavný predstavený je mŕtvy, ale bude zvolený iný, ktorý sa bude starať o vás a o vašu večnú spásu. Počúvajte ho, milujte ho, poslúchajte ho, modlite sa za neho, ako ste to robili vo vzťahu ku mne.

A napokon, pomocou čítania týchto riadkov bude stále živšie cítiť v našom srdci lásku, nežnosť a vďačnosť za veľký dar Márie Pomocnice kresťanov, ktorá sa zázračným spôsobom starala o dona Bosca a viedla ho v každom kroku jeho života, aby nám takto poskytla nevyčerpateľné dôkazy o jej materskej dobrote voči nám.

Turín, 15. augusta 1898 sviatok Panny Márie Nanebovzatej.

Kňaz Giovanni BATTISTA LEMOYNE zo Zbožnej spoločnosti S. Francis  de Sales.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.