Zážitkom k prevencii mladých alebo zážitok, ktorý pomáha a učí

od | apr 27, 2024 | Časopis 3/2024, Saleziánska rodina

 

Autor: Paulína Mäsiarová FMA, Petra Lehotská / Spracovala: Iveta Sojková FMA
Foto: Samuel Šnek

Pod názvom Orientačné dni („OD-čka“) sa ukrýva trojdňový zážitkový preventívny program pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Jeho cieľom je predchádzať sociálno-patologickým javom v triednych kolektívoch, podporiť pozitívnu klímu triedy a rozvíjať osobnosť každého žiaka.

SR 04 2024 05

Logo Orientačných dní

História Orientačných dní v kocke

Program Orientačné dni je inšpirovaný programom Orientierungstage, ktorý vznikol v Nemecku v sedemdesiatych rokoch ako nový druh pastorácie mládeže a tiež ako reakcia nemeckej cirkvi na dynamicky sa meniacu spoločnosť. Koncom deväťdesiatych rokov sa Orientačné dni dostali do Česka, konkrétne do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku. Po ich vzore si program od roku 2016 našiel svoje významné miesto aj na Slovensku, najskôr v Bratislave, v stredisku Mamateyka, a od roku 2017 sme sa k nim s nadšením pripojili aj my, v tom čase novovznikajúci tím zo Salezka v Banskej Bystrici. Vďaka spolupráci a podpore saleziánskej komunity bratov a sestier FMA tak môžeme realizovať preventívne kurzy, otvárať s mladými dôležité životné témy a novým a účinným spôsobom nadväzovať kontakt so štátnymi, cirkevnými a súkromnými školami, učiteľmi a rodičmi z celej Banskej Bystrice a širokého okolia. Táto skúsenosť nám neustále otvára nové dvere a v novom svetle ukazuje aktuálne potreby a krehkosti mladých ľudí. Orientačné dni nie sú zážitková duchovná obnova alebo iný náboženský program. Skôr predstavujú jedinečný preventívny model výchovy, čerpajúci zo skúseností dona Bosca.

SR 04 2024 01

Budúci školitelia Orientačných dní počas víkendového vzdelávacieho kurzu

Ponúkame zážitok pre triedu

Jedným z hlavným pilierov, na ktorom stojí naša práca, je zážitková pedagogika a s ňou úzko spojená reflexia – ako prostriedok učenia. Žiakom a študentom podľa presného zámeru a pedagogických cieľov pripravujeme v premyslenej dramaturgii rôzne aktivity, cez ktoré veľmi prirodzene otvárajú témy ako komunikácia, spolupráca, rešpekt, empatia, prijatie odlišnosti, šikanovanie, xenofóbia, sebapoznanie, hodnoty, partnerské vzťahy a mnohé ďalšie. Východiskom pre kvalitný obsah kurzu je pre nás osobné stretnutie s triednym učiteľom, sociometrický dotazník a preferencie žiakov. V sumáre naša ponuka pre školy obsahuje štyri rôzne tematické kurzy, adaptačný kurz, školský výlet a v posledných troch rokoch aj teambuilding pre pedagogické zbory. V rámci spomenutých tematických okruhov pripravujeme daný kurz každej triede čo najviac na mieru. Takýto dynamický, zábavný a mladým blízky program je pre nich príjemným prekvapením a pre väčšinu novou skúsenosťou toho, ako môžu vzniknutý zážitok spracovať v spoločnej diskusii so spolužiakmi a prežité skúsenosti aplikovať vo svojom živote v triede či doma.

SR 04 2024 02

Žiaci 8. ročníka počas aktivity

Dopyt neustále rastie

Chceme byť spoľahlivým partnerom pre školy a triednych učiteľov pri budovaní triedneho kolektívu ako bezpečného prostredia pre všetkých žiakov. Počas našej sedemročnej skúsenosti sme sa zo strany zúčastnených tried a škôl stretli s veľmi pozitívnymi ohlasmi a dobrá spolupráca s nimi trvá naďalej. Ich prvotné obavy z neznámeho prostredia po veľmi krátkom čase vystriedala spokojnosť, splnenie očakávaní triednych učiteľov, ocenenie našej odbornosti, ale aj reálne výsledky v zmene triednej klímy a ďalších malých krokov v napredovaní celej triedy či pomenovanie a podchytenie osobných ťažkostí jednotlivých žiakov. V Banskej Bystrici spolupracujeme s trinástimi školami, z toho je desať základných škôl, tri stredné a máme za sebou viac ako stotridsať kurzov. Kolegovia v Bratislave spolupracujú s jedenástimi školami a majú „odškolených“ viac ako stodvadsať kurzov. Viaceré triedne kolektívy sa k nám vracajú opakovane. Záujem o kurzy neustále rastie, a preto sa snažíme v našej činnosti pokračovať s víziou rozšírenia poľa pôsobnosti a pracovných kapacít. Túto pre nás krásnu, ale aj náročnú prácu zastrešuje stabilný tím zamestnancov, ktorý v Banskej Bystrici a rovnako aj v Bratislave tvoria sestry saleziánky a laici. Doplnený je o tím dobrovoľníkov, externých školiteľov a saleziánov, ktorí sa podľa svojich možností zapájajú do prípravy a realizácie niektorých kurzov. Práve preto sa intenzívne venujeme aj vzdelávaniu našich dobrovoľníkov a budúcich školiteľov Orientačných dní s cieľom načerpať odbornejšie zručnosti a skúsenosti, podporiť nadšenie pre takúto prácu s mladými a vytvoriť možnosti ďalšieho stabilne nadväzujúceho tímu.

SR 04 2024 03

Žiaci 9. ročníka počas aktivity

Predstavujeme zákulisie kurzov

Orientačné dni sú projektom saleziánskych mládežníckych organizácií Laura a Domka pod záštitou sestier saleziánok a saleziánov. Menšiu časť našich nákladov pokrývame z účastníckych poplatkov od žiakov. Ostatné náklady získavame najmä z podpory našich pravidelných darcov a tiež z Ministerstva školstva či rôznych iných komerčných grantov a zdrojov. Naším cieľom je, aby Orientačné dni ostali pre rodičov finančne dostupné. To si od nás vyžaduje veľa energie na zabezpečenie chodu celého projektu aj odvahu a dôveru v Božiu prozreteľnosť znášať neustálu finančnú neistotu. Náš školiteľský tím v Banskej Bystrici v tomto školskom roku tvoria štyria zamestnanci a spolupracujúca psychologička. V Bratislave je tím tvorený rovnako štyrmi zamestnancami. Je pre nás nesmierne dôležité posúvať sa aj po profesionálnej stránke. Máme za sebou Certifikovaný výcvik metód zážitkovej pedagogiky Prázdninovej školy Lipnice, absolvujeme pravidelný mentoring a časť školiteľov prešla aj školeniami saleziánskych preventistov. S rovnakou dôležitosťou sa snažíme zorientovať a vzdelávať v rôznych témach, s ktorými sa stretávame počas kurzov a osobných stretnutí s triednymi učiteľmi pred kurzom, ale aj po ňom – šikanovanie, sebapoškodzovanie, úzkosti, poruchy príjmu potravy, suicidálne myšlienky, extrémizmus, zneužívanie. Silnú a podpornú spoluprácu vytvárame nielen s Orientačnými dňami v Bratislave a materským domom vo Fryštáku, ale aj s inými organizáciami venujúcimi sa prevencii mladých, ako je napríklad Tlakový hrniec.

SR 04 2024 04

Študenti 1. ročníka SŠ počas kurzu

Potreby mladých nás provokujú

Ako školitelia kurzov veľmi intenzívne vnímame dôležitosť robiť prevenciu nielen formou prednášok, besied, výchovných koncertov, ale napríklad takou formou, ako ju ponúkame my. Často nízke sebavedomie, neschopnosť vyjadriť sa pred ostatnými, ťažkosti plynúce z domáceho prostredia, nezvládnuté osobné prežívanie a mnohé iné sú spúšťačom ďalších ťažkých a patologických problémov. Veľa z nich si vieme počas kurzu všimnúť a ďalej v spolupráci s triednym učiteľom pomenovať a hľadať riešenia. Pre učiteľov, ktorí majú u nás možnosť spoznať svojich žiakov v nových situáciách a v novom svetle, sú Orientačné dni významným miestom, kde môžu prehĺbiť vzťahy so svojimi žiakmi a nanovo sa inšpirovať v pedagogickej činnosti. Naše saleziánske prostredie a prístup je pre nich príjemný, oslovujúci a v kombinácii s kvalitným programom sa takmer každá trieda chce k nám znova vrátiť, čo je pre nás zázrakom a dôvodom na vďačnosť. Naša práca je krásna aj v tom, že sme priamymi účastníkmi pozitívnych zmien. Veríme, že Salezko a Mamateyka sa budú stávať stále viac domovom a bezpečným prostredím pre všetkých a že sa naučíme byť citlivými a kompetentnými odpovedať na tie najaktuálnejšie potreby mladých ľudí dneška.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.

Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“