Tretí seminár podpory káuz blahorečenia a svätorečenia v Turíne

od | nov 16, 2023 | Duchovnosť, Svet

 

Autor: Terézia Valúšková  / Foto: ANS

Svätý Dominik Savio, jeden z prvých saleziánskych svätých, ktorý sa nechal formovať Duchom Svätým pri svojom veľkom duchovnom vodcovi donovi Boscovi, povedal: „Ak sa nestanem svätým, tak som nič nedokázal“. Ďalej pokračoval: „…tu naša svätosť spočíva v tom, že sme veľmi veselí“.

Týmito slovami sa otvoril Tretí seminár podpory káuz blahorečenia a svätorečenia v Turíne na Valdoccu v dňoch 6.-10. septembra 2023, ktorý sa niesol v duchu motta: Nel girotondo dei santi – V kruhu svätých.

Generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni naznačil ciele Seminára vychádzajúc z obrazu Kruhu svätých. Toto evokatívne vyobrazenie je prevzaté z obrazu umelca FraAngelica. Nejde o detinské zobrazenie, ale skôr je to saleziánska pripomienka, ktorá hovorí o spoločenstve medzi nami v duchu maličkých a vo vízii Evanjelia.

Seminar 11 2023 02

V kaplnke sv. Františka Saleského na Valdoccu, celebruje oficiál Dikastéria káuz svätých otec Sergio La Pegna, koncelebruje don Jozef Slivoň SDB

Mimoriadnym obohatením počas celého seminára bola aktívna účasť hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca, dnes už kardinála J. Em. Ángela Fernándeza Artimeho. Zdôraznil, že hlavným cieľom každého procesu blahorečenia a svätorečenia je vzdanie slávy Bohu a Cirkvi, ako to zdôrazňuje aj známe jezuitské motto: „Omnia ad maiorem Dei gloriam“ – „Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu“. Hlavný predstavený vkladá svoju nádej a veľmi praje službe, na ktorej účastníci pracujú – spájanie putujúcej Cirkvi na zemi s oslávenou Cirkvou v nebi. Blahoslavení totiž priľnuli k Bohu prostredníctvom lásky, lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Bolo by omylom myslieť si, že ak sú raz v nebi, už zabudnú milovať svojich blížnych. Naopak, ešte horlivejšie chcú to, čo chce Boh, teda spásu ľudí. Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen Gentium č. 50 to výstižne zhŕňa: „pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu (porov. Ef 4, 1-6).

Na pozvanie generálneho postulátora dona Cameroniho sa na tomto Treťom seminári zúčastnili aj traja Slováci, ktorí pracovali v Diecéznej fáze procesu blahorečenia Titusa Zemana: vicepostulátor don Jozef Slivoň SDB, prísediaca notárka Terézia Valúšková a lekárka Andrea Škublová. Všetci traja od Veľkej noci tohto roku pracujú na Procese blahorečenia šenkvického farára Alfonza Paulena, u ktorého bol Titus Zeman kaplán. Alfonz Paulen umožnil Titusovi pripravovať úteky klerikov do Turína. Riskoval z lásky k Pánu Bohu a Cirkvi. Pre túto spoluprácu s Titusom bol zatvorený a odsúdený na 11 rokov odňatia slobody. Zomrel na následky krutého zaobchádzania v sanitke pri prevoze z väznice Mírov do Nemocnice sv. Anny v Brne. Proces blahorečenia kňaza Alfonza Paulena zastrešuje Bratislavská arcidiecéza.

Seminar 11 2023 03

Pred Bazilikou Panny Márie Pomocnice v Turíne (zľava don Jozef Slivoň, Andrea Škublová, don Angel Fernandez Artime, Terézia Valúšková)

Na seminári bolo viac prednášok. Oficiál z Dikastéria káuz svätých vo Vatikáne, Sergio La Pegna hovoril o zázraku, o overovaní jeho vedeckých a teologických prvkov na diecéznej úrovni. Pre čitateľov by bolo užitočné podčiarknuť tú skutočnosť, aby svoje problémy, ťažkosti a choroby zverovali vždy len jednému – či už Božiemu služobníkovi, blahoslavenému alebo svätému. V prípade obsiahnutej milosti alebo zázraku vieme potom posúdiť, na príhovor koho sa daný predpokladaný zázrak udial. Stojí za zmienku aj pripomenúť, že keď veriaci obdrží nejakú mimoriadnu milosť, patrí sa, aby ako prejav vďačnosti Pánu Bohu o tom napísal na príslušné miesto, zvyčajne na patričný biskupský úrad.

Profesorka Lodovica Maria Zanet vysvetlila, že práve Duch Svätý je ten, ktorý formuje a utvára svätých. Vicepostulátorka sr. Francesca Caggiano FMA rozoberala tému o povesti svätosti a znakov resp. povesti mimoriadnych Božích milostí, ktoré sú základným predpokladom začatia procesu blahorečenia a svätorečenia. Profesorka Elena Massimi, ktorá prednáša liturgiku, poukázala na liturgické pravidlá pri prípravách liturgických textov nových blahoslavených a svätých pod názvom Rímsky misál a Vlastný saleziánsky lekcionár: redakčné kritériá a liturgicko – pastoračné použitie. Ďalším, mimoriadne zaujímavým, bol blok, v ktorom vystúpili lekári, spolupracovníci generálneho postulátora a predstavili súčasné procesy o zázrakoch. Išlo predovšetkým o opis zázraku, ktorý slúžil na svätorečenie bl. Artemide Zattiho  a o predstavenie predpokladaného zázraku, ktorý, ak bude Dikastériom káuz svätých potvrdený, bude slúžiť na svätorečenie bl. Márie Troncati. Veľkým prínosom boli aj vstupy vicepostulátorov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti v diecézach a o podnety na šírenie povesti svätosti našich kandidátov oltára. Ďalej to boli svedectvá o procesoch blahorečenia a svätorečenia kňazov a rehoľníčky: v procese o ctihodnom Františkovi Convertini, Terezi Valsè Pantellini, Andrejovi Beltrame a o Andrejovi Majcen. Nasledovala prezentácia svätosti laikov vo svetle Strenny 2023, kde boli predstavení Boží služobníci Akash Bashir, Vera Grita, Simao Bororo a Bartolomej Blanco.

Seminar 11 2023 04

Účastníci seminára pri don Boscovi

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Tretieho seminára v materskom dome saleziánov v Turíne bolo aj krátke putovanie do kolísky saleziánov – na Colle don Bosco. Tu sme si silno uvedomili dôležitosť poznania miest, kde naši blahoslavení a svätí žili. Generálny postulátor zdôraznil, že tieto lokality treba zhodnotiť. Miesta, kde sa narodili, kde bývali, to všetko sú miesta Božej milosti, ktorá hovorí. Predovšetkým, mimoriadne dôležité je miesto krstu, pretože tam sa všetko zrodilo. Nasledovalo zastavenie sa v rodnej obci mamy Margity v Capriglio, kde nás prezident združenia Priateľov mamy Margity a miestny pán farár povzbudili, aby sme sa modlili za skoré blahorečenie ctihodnej mamy Margity. Chceme vyprosovať zázrak na jej príhovor, aby bola pozdvihnutá na oltár ako blahoslavená mama dona Bosca. Napokon, v slovenčine máme veľmi pekný životopis mamy Margity, ktorá sa môže stať vzorom a orodovníčkou pre mnohé matky.

Generálny postulátor potom zdôraznil pastoračnú dimenziu procesov blahorečenia a svätorečenia. Kauzy blahorečenia sú totiž veľkou cirkevnou udalosťou a tvoria bohatstvo, ktoré sa týka celej cirkevnej komunity. Nie sú niečím súkromným – ale darom a dobrom Cirkvi. Má ísť o angažovanosť diecézy, farností, skupín prípadne rehole. Tiež je to spirituálna dimenzia kauzy blahorečenia a svätorečenia. Mohli by sme povedať, že každý svätý je novým slovom alebo posolstvom, ktorým sa Boh prihovára Cirkvi a ľudstvu. Mali by sme sa pýtať, aké je to posolstvo pre náš konkrétny život.

Seminar 11 2023 01

Účastníci Seminára: „V kruhu svätých“

Generálna postulácia Spoločnosti svätého Františka Saleského aktuálne rieši 63 káuz blahorečenia a svätorečenia.

Nech nás povzbudia slová pápeža Františka, ktorý počas jednej generálnej audiencie rozprával o tom, že „svätí sú tí, ktorí nechajú prechádzať cez seba svetlo Krista. Ich konaním je každému jasné, že ohlasujú Ježiša a jeho lásku. Nehlásajú seba. Sú ako vitráže v kostoloch, ktoré prepúšťajú svetlo.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.