TEHLIČKA 2024

od | feb 28, 2024 | Osobitný článok

 

Južný Sudán, Tonj

Darujme deťom v Južnom Sudáne lepšie podmienky na vzdelávanie

Autor: SAVIO o. z. / Foto: SAVIO o. z.

Pôstna zbierka Tehlička prináša aj v tomto roku možnosť aktívne pomáhať a zlepšiť podmienky na vzdelávanie viac ako tisícke detí a mladým v Edukačnom centre svätej Bakhity na misii v Tonj v Južnom Sudáne.

„Študenti prichádzajú do našej školy z veľmi chudobného prostredia. Rodičia detí sú väčšinou jednoduchí farmári alebo pastieri, ktorí sa tu usadili z iných nepokojných častí krajiny. Množstvo našich žiakov pochádza z rodín s polygamnou štruktúrou a väčšina rodičov je negramotných a nikdy do školy nechodila. Tieto rodiny často nemajú prostriedky na zaplatenie školného a zabezpečenie školských pomôcok pre svoje deti. Naša škola zabezpečuje jedno jedlo denne svojim študentom, pre ktorých je to vzácnosť. Dôvodom nedostatku potravín v tejto oblasti sú najmä klimatické zmeny a časté nepokoje či konflikty v okolí. Napriek tomu výsledky našich žiakov a študentov ukazujú ich túžbu po vzdelaní a veľkú snahu napredovať. Poskytovanie stravy žiakom počas vyučovania nám umožňuje dosiahnuť lepšie prostredie na učenie, pretože nemôžete nakŕmiť mozog s prázdnym žalúdkom.“

TPM 02 2024 02

Žiaci počas školského obedu v Edukačnom centre svätej Bakhity

Edukačné centrum svätej Bakhity bolo založené v roku 2008 sestrami saleziánkami, ktoré tu postupne vybudovali školu pre viac ako 1 100 detí vo veku od päť rokov až do dospelosti. Sestry saleziánky v Južnom Sudáne pôsobia od roku 1984 a prostredníctvom rôznych rozvojových programov sú znamením nádeje pre chudobných a núdznych, najmä pre deti, mladých a ženy. „Snažíme sa osloviť domorodé obyvateľstvo prostredníctvom služby v školách, oratóriách, poľnohospodárskych programoch a v zdravotných strediskách. Prostredníctvom vzdelávania sa osobitným spôsobom snažíme vyformovať DOBRÝCH KRESŤANOV a ČESTNÝCH OBČANOV… po stopách dona Bosca,“ hovorí sestra Dolores FMA, riaditeľka Edukačného centra svätej Bakhity na misii v Tonj. „Výzvy pokračujú a je ich mnoho,“ pokračuje sestra Dolores, „snažíme sa podporovať vzdelávanie dievčat v kultúre, kde sú dievčatá stále považované za druhoradé vo vzdelávaní. Podporujeme pestovateľskú činnosť v škole, aby mala nejaké prostriedky na obedy pre žiakov, na jedlo, ktoré je také vzácne a stále ho je v tejto krajine nedostatok. Študenti pochádzajúci z dedín sú často motivovaní a chcú pokračovať v školskej dochádzke napriek problémom zo strany svojich rodín. Mnohí z nich na strednej škole musia pracovať a živiť sa sami, aby mali na stravu, bývanie a školné. Napriek výzvam veríme, že vzdelávanie je kľúčovým nástrojom rozvoja krajiny a budovania mieru. Radi by sme zlepšili podmienky našim študentom počas obedov či iných celoškolských spoločných aktivít vybudovaním školskej haly, ktorá by dokázala chrániť našich žiakov pred silným slnkom a v období dažďov im poskytla útočisko.“

TPM 02 2024 03

Deti z farnosti Tonj prichádzajúce denne do oratória k sestrám saleziánkam

Sestry saleziánky poskytujú vzdelanie deťom v materskej, základnej a strednej škole. Zároveň sa špeciálne venujú miestnym dievčatám, ktoré nedostali možnosť chodiť do školy v ranom detstve. Pre ne založili odbornú dievčenskú školu, kde sa okrem čítania, písania či počítania venujú niektorému z remesiel, aby sa dokázali uživiť aj samy. Sestry saleziánky zabezpečujú všetkým svojim študentom pravidelný školský obed, ktorý je často jediným jedlom týchto detí. Momentálne však škole chýba školská jedáleň a deti sa stravujú na prašnej zemi pod stromami, ktoré ich aspoň čiastočne chránia pred spaľujúcim slnkom. Cieľom tohtoročnej zbierky TEHLIČKA 2024 je zlepšenie podmienok vzdelávania vybudovaním multifunkčnej školskej haly, ktorá bude každodenne slúžiť ako jedáleň počas školských obedov pre viac ako 1 100 žiakov. Zároveň sa bude využívať na slúženie školských svätých omší a na rôzne edukačné prednášky. Tak, aby aj tieto deti a mladí mali dôstojné podmienky pri vzdelávaní.

TPM 02 2024 04

Slávnostná svätá omša na sviatok svätej Bakhity

Pozývame vás zapojiť sa do tohto ročníka pôstnej zbierky TEHLIČKA 2024. Do aktivít počas zbierky sa môžu zapojiť rodiny, deti a žiaci materských, základných či stredných škôl, spoločenstvá, detské a mládežnícke „stretká“, farnosti a, samozrejme, v neposlednom rade široká verejnosť.

Dávame do pozornosti našu stránku www.tehlicka.sk, kde môžete nájsť detailnejšie rozpracované aktivity, pôstne výzvy, hry a materiály na stiahnutie – mapy, fotky, obrázky, videá a iné. Nájdete tam aj duchovné materiály, aby sme sa spolu pripravili na slávenie Veľkej noci a zároveň podporili saleziánsku misiu v Tonj.

Súčasťou tohtoročnej kampane TEHLIČKA 2024 bude aj možnosť poskladať si svoju vlastnú misijnú tehličku. Do nej si môžete odkladať to, čoho ste sa zriekli počas Pôstu, či to, s čím sa chcete podeliť alebo čo chcete podarovať. Takto môžete konkrétne pomôcť a podporiť túto saleziánsku školu a jej žiakov.

TPM 02 2024 05

Poďme spolu vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie pre deti na misii v Tonj v subsaharskej Afrike. Ochotní darcovia zas majú možnosť podporiť zbierku darovaním online, sprostredkovaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu deti a mladých v Južnom Sudáne cez www.tehlicka.sk. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK69 1100 0000 0026 2085 2641, SAVIO o. z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

TPM 02 2024 06

Ďakujeme vám za šírenie myšlienky dobročinnosti vo vašich rodinách, školách, medzi priateľmi a spolužiakmi či vo vašom širšom okolí.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.