Smrť, posmrtný život, pochovávanie v kultúre shuarského národa

od | okt 27, 2021 | Misie

Text a Foto: Anton Odrobiňák

Chápanie smrti u shuarov

Smrť, posmrtný život, pochovávanie sú aktuálne témy o ktorých sa hovorí v tomto jesennom čase, keď si pripomíname našich zomrelých predkov, príbuzných, známych.

Každý národ žije v svojej kultúre, zvykoch, prejavoch. Má svoje špecifiká myslenia, chápania, konania. Ak si chceme priblížiť chápanie smrti a posmrtného života u shuarov, musíme načrieť do ich histórie, do ich mýtov, ich spôsobu myslenia, vyjadrovania, správania. Ich súčasnú mentalitu a správanie nemôžeme chápať len z pohľadu minulosti spred niekoľkých desiatok rokov. Aj tu nastal posun ako u každého národa ktorý sa vyvíja, prechádza zmenami.

Pri uvažovaní o týchto skutočnostiach sa budeme pohybovať v dvoch časových rovinách. Jedna bude zasahovať do minulosti a druhá do súčasnosti. Shuari v minulosti a aj dnes majú problém chápať smrť ako prirodzenú realitu, ktorá svedčí o skutočnosti, že život sa končí. Z filozofického hľadiska ich myslenie sa prejavuje cirkulárne do kruhu a nie lineárne ako u nás zaznamenávaním údajov o narodení, úmrtí, časových obdobiach. V minulosti nezapisovali mena, dátumy narodených, zomrelých. Nemali školy, nevedeli čítať, písať, nepoznali abecedu, gramatiku, matematiku, nepoznali číslice od 1-10. Pre nich lineárny čas nehral dôležitú úlohu. Z prírody vypozorovali ako sa všetko dookola mení, točí a tento princíp sa prenáša do ich myslenia a konania až dodnes.

V minulosti sa smrť chápala ako vonkajšia realita, nie vnútorná súčasť biologického ukončenia života. Niekto z ľudí musel byť za ňu zodpovedný. Ak niekto ochorel a vyliečil sa, jednalo sa o chorobu. Ak niekto ochorel a zomrel, to už bolo vážne, to už musel niekto urobiť a mal by za to zaplatiť životom. Takto sa vyrovnávali so smrťou. Hľadaním vinníkov aby ich kruto potrestali.

Dobro a zlo

Shuarský národ veril a verí v dobro a zlo. Verí že dobro bude odmenené a zlo potrestané. Verí v život po smrti, kde sa všetci dobrí stretnú a budú zjednotení s ich predkami a budú tvoriť spoločenstvo s Bohom Arutam – starý človek, starček.

Smrt posmrtny zivot 02

Prírodným chrámom kde sa mohli už tu na zemi stretnúť s Arutam, bol vodopád – tuna. Spojený s Arutam prostredníctvom spievania náboženských nápevov – agent, či popíjania opojných bylinných odvarov – natema a prežúvaním tabaku – tsaank môže vyvolený dostať rôzne vízie o nevysvetliteľných skutočnostiach života ako príčina choroby a smrti, odhalenie vinníka nešťastia, komu dať za ženu dcéru, získanie rady pri vychovávaní detí, ako trestať za neposlušnosť. Prichádzali k vodopádu, k rieke kde si stavali prírodné prístrešky – Ayamtai z konárov a lístia stromov a paliem aby sa mohli skryť pred dažďom, slnkom, divou zverou. Postili sa, popíjali omamné nápoje, prežúvali tabak, spievali a snívali čo im prostredníctvom snov Arutam zvestuje.

Veria v dobrého ducha Arutam, ktorý sa v minulosti prejavoval ako Etsa – Boh slnka, Shakaim – Boh práce, Ayumpum – Boh života, Uwi – Boh prírody, Tsunki – Boh vôd, Nunkui – Boh zeme. Všetci títo menší bohovia tvorili jednotu s Arutam. Veria v zlo, zlého ducha, ktorého nazývajú Iwia (yajauch iwianch), s prejavmi ako emesak, wawek, iirshimp, ktorý škodí a neskôr bude potrestaný a zomrie.

Smrt posmrtny zivot 04

Po príchode Ježiša Krista na našu zem sa misionári snažia o prepojenie – inkulturáciu, minulej viery na súčasnú teológiu o Bohu, o Jeho jednote, o prítomnosti Ducha Svätého. Tak ako Boh Arutam bol v minulosti zjednotený s Etsa, Shakaim, Ayumpum, Uwi, Tsunki, Nunkui tak aj dnes veríme v jednotu Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. V tomto inkulturačnom úsilí sa má postupovať veľmi citlivo a s hlbokým poznaním histórie, mýtov, jazyka a kultúrnych prejavov daného národa.

Vina a odpustenie

Vina a odpustenie sú veľkým problémom duchovného života shuarov. Opäť vychádzame z ich myslenia. Prejavuje sa u nich ako vonkajší, nie vnútorný úkon očisťovania. Podobne to vidíme u starozákonných židov keď prinášali zápalné a krvavé obety za svoje hriechy. Shuar ktorý sa cítil vinný musel priniesť obetu, zabiť zviera – opicu, prasiatko, kohúta aby zmyl svoju vinu za hriech ktorý spáchal, napr. zabitie človeka ak sa jednalo o spravodlivý trest, ktorý musel vykonať po zjavení Bohom Arutam, či kňazom – uwishin. Misionári, kňazi, katechéti sa v súčasnosti snažia vysvetľovať, hovoriť o odpustení a zmytí viny nie vonkajším ale vnútorným aktom očisťovania. Nie prinášaním krvavých obiet zvierat ale prijatím jedinej krvavej obety Ježiša Krista, ktorý zmyl všetky viny a hriechy sveta smrťou na kríži a takto nám priniesol odpustenie.

Smrt posmrtny zivot 03

Pochovávanie mŕtvych u shuarskeho národa má svoje špecifiká v minulosti aj v súčasnosti. V minulosti ukladali telesné pozostatky svojich zomrelých v dome kde žili, do kruhového tvaru pod zemou. Mŕtve telá sa ukladali v blízkosti hlavného piliera o ktorý sa opierala strecha domu. Vychádzajúc zo spôsobu myslenia, stavba typického shuarského domu má aj v súčasnosti tvar kruhu, či elipsy. Dnes pochovávajú zomrelých na cintorínoch. Kvôli bezpečnosti, z dôvodu vykrádania hrobov prechádzajú zo spoločných komunitných cintorínov, na individuálne pochovávanie vonku, v blízkosti rodinných domov. Hrobky sú vybudované z betónových múrov zapustených do zeme, zvrchu prikryté železobetónovou platňou. Platňa nesie nápis s menom, dátumom narodenia a úmrtia pochovaného, pripadne krátkym nápisom: “Tu odpočíva… Odpočinutie večné daj mu, Pane…” Nad hrobkou je jednoduchá strecha s plechom, aby počas veľkých horúčav nepraskal betón.

Témy života, smrti, posmrtného života sa veľmi hlboko dotýkajú každého národa, každej kultúry. Shuarský národ je malou etnickou skupinou žijúcou v Amazónskej časti Ekvádoru, ale s veľkým kultúrnym a duchovným bohatstvom mýtov, legiend, ústneho podania z ktorých môžeme čerpať poznatky a vzájomne sa obohatiť.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Boletim Salesiano Brasil

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk

Aj vďaka tomu, že posledné správy sme posielali pred dvoma mesiacmi, ale tiež preto, že sme prežívali letné prázdniny, udalostí, ktoré sme prežili za tento čas, bolo veľmi veľa.

Misijný mesiac

Práve som dokončil týždňové sprevádzanie ľudí zo švajčiarskej saleziánskej misijnej organizácie Don Bosco Jugendhilfe Weltweit (JuWe), tu u nás na Slovensku, po rómskych pastoračných a komunitných centrách.

Blog od dobrovoľníka Juraja z Kene

V najnovšom blogu Domov sa s nami Juraj Ledecky podelil o to, ako vyzerajú také bežné dni v saleziánskom centre Bosco Boys Langata v hlavnom meste Kene, Nairobi.

Jakutsk

Tešíme sa, že napriek zložitej politickej situácii nám Pán dáva milosť aj cez farnosť slúžiť ľuďom a tak ich upevňovať vo viere, žeby sme boli životaschopným spoločenstvom.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Boletim Salesiano Brasil

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín