Sčítanie obyvateľov na Slovensku

od | jan 25, 2022 | Slovensko

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé údaje o sčítaní obyvateľov. Uskutočnilo sa v minulom roku.

Zverejnené údaje ukazujú stav na Slovensku k 1. januáru 2021.

V Slovenskej republike žilo na začiatku minulého roka 5 449 270 obyvateľov.

Z celkového počtu obyvateľov tvorili muži 48,9 % ženy predstavovali 51,1 % podiel.

53,2 % obyvateľov žilo v mestách, na vidieku žilo 46,8 %.

Deti a mládež do 14 rokov (vrátane), teda obyvatelia v predproduktívnom veku tvorili 15,9 % populácie. Obyvateľstvo v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) predstavovalo 67 % slovenskej populácie a seniori v poproduktívnom veku (65 a viac roční) tvorili 17,1 % podiel z obyvateľstva SR.

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom.

Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca osôb), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca osôb), českú 0,53 % (29 tisíca osôb), rusínsku 0,44 % (23,7 tisíca osôb) a ukrajinskú 0,17 %  (9,4 tisíca osôb). Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.

K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom.

Scitanie obyvatelov 02

Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným trendom za uplynulé desaťročie je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania.

Najviac obyvateľov SR (3,04 milióna) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 55,8 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelická cirkev augsburského vyznania5,3 % (287-tisíc) a gréckokatolícke vyznanie so 4 % (218-tisíc). Štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu s 1,6 %. Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 % obyvateľstva.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov (23,8 % osôb) uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

Na Slovensku bolo na začiatku roka 2021 celkovo 1 234 592 domov a v nich v súhrne 2 235 586 bytov. Najviac bytov bolo v rodinných domoch, 49,2 %. Následne v bytových domoch bolo situovaných 45,9 % z celkového bytového fondu SR.

Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva. Výrazný nárast vidíme pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) poklesol zo 72,0 % v roku 2011 na 67,0 % v roku 2021.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Hudobný festival Lumen

Festival Lumen v Trnave sa už blíži. Uskutoční sa 9. – 10. júna 2023. V tomto príspevku vám prinášame Duchovný program – prehľad všetkých omší, spovedania a adorácií.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Výmenná burza na Miletičovej

Mamičky v Bratislave na Miletičovej uskutočnili v sobotu 1. apríla 2023 výmennú burzu. Ľudia priniesli svoje veci, ktoré chceli podarovať a mohli si zobrať iné, ktoré potrebovali.

Hudobný festival Lumen

Festival Lumen je výnimočný vďaka svojej snahe o vytvorenie príjemnej atmosféry medzi ľuďmi. Vytvára priestor pre vzájomné spoznanie sa. Ponúka možnosť zažiť stretnutie s Ježišom Kristom.