Sčítanie obyvateľov na Slovensku

od | jan 25, 2022 | Slovensko

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé údaje o sčítaní obyvateľov. Uskutočnilo sa v minulom roku.

Zverejnené údaje ukazujú stav na Slovensku k 1. januáru 2021.

V Slovenskej republike žilo na začiatku minulého roka 5 449 270 obyvateľov.

Z celkového počtu obyvateľov tvorili muži 48,9 % ženy predstavovali 51,1 % podiel.

53,2 % obyvateľov žilo v mestách, na vidieku žilo 46,8 %.

Deti a mládež do 14 rokov (vrátane), teda obyvatelia v predproduktívnom veku tvorili 15,9 % populácie. Obyvateľstvo v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) predstavovalo 67 % slovenskej populácie a seniori v poproduktívnom veku (65 a viac roční) tvorili 17,1 % podiel z obyvateľstva SR.

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom.

Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca osôb), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca osôb), českú 0,53 % (29 tisíca osôb), rusínsku 0,44 % (23,7 tisíca osôb) a ukrajinskú 0,17 %  (9,4 tisíca osôb). Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.

K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom.

Scitanie obyvatelov 02

Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným trendom za uplynulé desaťročie je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania.

Najviac obyvateľov SR (3,04 milióna) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 55,8 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelická cirkev augsburského vyznania5,3 % (287-tisíc) a gréckokatolícke vyznanie so 4 % (218-tisíc). Štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu s 1,6 %. Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 % obyvateľstva.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov (23,8 % osôb) uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

Na Slovensku bolo na začiatku roka 2021 celkovo 1 234 592 domov a v nich v súhrne 2 235 586 bytov. Najviac bytov bolo v rodinných domoch, 49,2 %. Následne v bytových domoch bolo situovaných 45,9 % z celkového bytového fondu SR.

Slovensko prežíva v posledných desaťročiach významné demografické zmeny. Jednou z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva. Výrazný nárast vidíme pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) poklesol zo 72,0 % v roku 2011 na 67,0 % v roku 2021.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Kam ísť? Na západ alebo na východ?

17. november 1989 priniesol veľkú zmenu do našich životov. Tú zmenu je vidieť dnes aj na tomto mieste. Je to hranica medzi Slovenskom a Rakúskom. Bratislavské sídlisko Petržalka sa na tomto mieste úplne dotýka hranice.

Sviečka za nenarodené deti 2023

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.