Saleziáni čítajú evanjelium

od | jan 6, 2022 | Časopis 1/2022, Duchovnosť

 

Saleziáni čítajú evanjelium
Lk 1 – 2
Inšpirované M. T. Winstanleym, Salesian Gospel Spirituality, Bolton, 2020

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová a archív

My saleziáni sme pri čítaní evanjelia zvlášť vnímaví na niektoré črty Pánovej osobnosti – hovoria saleziánske Stanovy v 11. článku. Toto bola zaiste základná veta, ktorá viedla nášho spolubrata M. T. Winstanleyho k tomu, aby sa zamýšľal a potom nám všetkým ponúkal pohľady do evanjelií adresované všetkým, ktorí nasledujú Krista v duchu dona Bosca.

Saleziani citaju evanjelium 02

Prvá oblasť evanjelia, ktorá môže zaujať našu saleziánsku pozornosť, sú prvé dve kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. V nich nachádzame úžasný evanjeliový obraz Boha, ktorý je veľmi blízky našej charizme.

Boh plný slobody, iniciatívy a prekvapenia

Boh, ktorý prekvapí Zachariáša a Alžbetu po dlhých rokoch čakania, ktoré sa už zdalo márne. Na inom mieste v Galilei, v meste, ktoré nemá žiadnu históriu, sa Boh rozhodne prekvapivo vstúpiť do života mladého dievčaťa, ktorej sa týmto totálne premení život. V oboch prípadoch Boh žiada od svojich adresátov vieru, ich slobodný úkon. Zachariášov úkon viery nebol dostatočný a premieňa sa na nemotu (onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám). Mária mala dostatočné dôvody na to, aby sa na nezvyčajné pozdravenie a prekvapivé pozvanie opýtala. A keď ho naplno porozumela, úplne sa vo viere otvorila Božiemu plánu (Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.)

Ďalej Boh podľa Lukáša prekvapí pastierov a spolu s nimi aj všetkých čitateľov evanjelia – Boh svoju zvesť neadresuje múdrym a vzdelaným, ale jednoduchým a posledným. Týmto všetkým patrí radosť. Iba oni sú schopní nájsť, prijať a tešiť sa z Mesiáša, ktorý je ako slabé a bezmocné dieťa uložený v chudobných jasliach.

My saleziáni veríme v Boha, ktorý vie prekvapiť človeka, vie osloviť jednoduchých a chudobných. Z tejto našej viery sa rodí aj forma nášho poslania: sme povolaní spolu s ním prekvapiť chudobných a zaznávaných s posolstvom radosti.

Boh je Boh spásy

Lukáš nám v prvých dvoch kapitolách predstavuje Boha, ktorý skrze Spasiteľa navštívil a vykúpil svoj ľud. Aj on v zhode s evanjelistom Matúšom zdôrazňuje, že ten, ktorý sa počne z Ducha Svätého v Máriinom lone, má dostať meno Ježiš, čo v preklade znamená Boh spasí. Mária sa vo svojom Magnifikate teší predovšetkým z Boha Spasiteľa, ktorý povýši ponížených, hladných naplní dobrotami, ujíma sa Izraela vo svojom veľkom milosrdenstve. Aj pastierom anjel hovorí, že sa im dnes narodil Spasiteľ. Slovu dnes však nemusíme rozumieť len v chronologickom zmysle, toto dnes znamená dnes a po všetky dni až do konca sveta. Je to dnes pre všetkých, čo čítajú evanjelium. Toto dnes by mali zažiť všetci, ktorým sa ohlasuje evanjelium, aj tí dnešní ľudia 21. storočia. My saleziáni máme podiel na poslaní Cirkvi, ktorá uskutočňuje Boží plán spásy, príchod Božieho kráľovstva tým, že prináša ľuďom evanjeliové posolstvo úzko spojené s rozvojom časného poriadku (Stanovy SDB, čl. 31). Tak ako Ježiš neskôr svojim učením a svojimi mocnými skutkami prinášal ľuďom spásu, tak aj my máme mať na tom podiel.

Boh vstupuje do dejín sveta pôsobením Ducha

Toto je tretia charakteristika Boha, ktorú nachádzame intenzívne podčiarknutú v prvých dvoch kapitolách Evanjelia podľa Lukáša. Duch už v lone matky naplní Jána Krstiteľa (porov. Lk 1,15). Duch preniká Máriu, ktorá sa takto stane Matkou Božieho Syna. Anjel Márii hovorí: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1,35). Tieto slová sa podobajú na pôsobenie Ducha, ktorý sa vznášal nad vodami a utvoril z nich svet –my kresťania teda vidíme očami viery, že v Márii Boh začal nové stvorenie. Duch Svätý naplní Alžbetu a tým prenikne aj dieťa v nej, ktoré je takto očistené, ako to bolo predpovedané Zachariášovi (porov. Lk 1,15;porov.Lk 1,41). Duch Svätý napĺňa Zachariáša, aby prorokoval, podobne Duch Svätý je veľkým protagonistom udalostí v chráme, keď Mária a Jozef obetujú Ježiša Bohu. Život Simeona i Anny je plný Ducha, ktorý ich vedie a vkladá do nich schopnosť chváliť a oslavovať Boha.

Saleziani citaju evanjelium 03

Pri čítanío týchto svätých udalostiach, ktoré Boh, Spasiteľ, konal v sile Ducha, si aj my saleziáni uvedomujeme, že charizma dona Bosca je súčasťou tohto veľkého plánu spásy, ktorý v nej osobitným spôsobom pokračuje pre spásu mladých a chudobných. Sme presvedčení, že Duch Svätý vzbudil svätého Jána Bosca, veríme v činnú prítomnosť Ducha medzi nami (porov. Stanovy SDB, čl. 1).

Boh, ktorý navštívi, prekvapí, Boh, ktorý prináša spásu a radosť chudobným a posledným, Boh, ktorého Duch nevyčerpateľne pôsobí v zakladateľoch i samotných reholiach, isto pokračuje v činnosti aj dnes. Potrebuje však nájsť otvorené srdcia, aké mali Mária, Simeon, Anna, pastieri, Zachariáš a Alžbeta. Kiež by sme v týchto riadkoch evanjelia našli silu byť saleziánmi pre dnešné časy a zvestovali Boha, Spasiteľa, ktorý vie potešiť a prekvapiť mnohých aj cez pôsobenie saleziánov a celej saleziánskej rodiny.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.