Preventívny systém vo výchove mládeže I.

od | máj 1, 2023 | Časopis 3/2023, Výchova

 

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Unsplash a archív

V nasledujúcich číslach sa budeme venovať preventívnemu systému dona Bosca. Dnes prinášame prvú časť textu, ktorý don Bosco napísal v roku 1877. Pri jeho čítaní nám budú niektoré slová znieť archaicky, ale je obohacujúce poznať pôvodný text a ostať mu verný.

Už viac ráz ma požiadali, aby som povedal alebo napísal dakoľko myšlienok o takzvanom preventívnom systéme, ktorý sa používa v našich domoch. Pre nedostatok času som doteraz nemohol vyhovieť tejto žiadosti. Keďže sa práve chystáme vydať pravidlá, ktoré sa doposiaľ skoro vždy tradovali len ústne, považujem za vhodné uviesť tu niekoľko myšlienok ako náčrt dielka, ktoré mienim vydať, ak ma Boh zachová pri živote, aby som ho mohol dokončiť. Robím to len preto, aby som pomohol v ťažkom umení vychovávať mládež. Poviem teda, v čom spočíva preventívny systém a prečo mu treba dávať prednosť, ako ho prakticky používať a aké má výhody.

V čom spočíva preventívny systém a prečo mu treba dávať prednosť

Pri výchove mládeže sa vždy používali dva systémy: preventívny a represívny. V represívnom systéme sa podriadení oboznámia so zákonom a potom sa dozerá, aby sa zistili a ak treba aj náležite potrestali previnilci. Slová a výzor predstaveného majú byť podľa tohto systému vždy prísne a dostatočne výhražné a on sám sa má vyhýbať každej dôvernosti s podriadenými.

Na to, aby dal direktor svojej autorite čo najväčšiu účinnosť, má sa len zriedka zdržovať medzi svojimi podriadenými a poväčšine len vtedy, keď treba trestať alebo pohroziť. Je to systém ľahký, menej namáhavý a možno ho úspešne použiť najmä pri vojsku a vôbec pri dospelých a rozvážnych osobách, ktoré sú už samy schopné poznať a pamätať si, čo si vyžadujú zákony a iné predpisy.

Odlišný a povedal by som skoro opačný je systém preventívny. Spočíva v tom, že chovancom sa pravidlá a predpisy ústavu vysvetlia a potom sa na nich dozerá takým spôsobom, že stále cítia nad sebou bedlivé oko direktora alebo asistentov, ktorí sa s nimi rozprávajú, vo všetkom ich vedú, radia im a láskavo ich napomínajú ako milujúci otcovia. Takým spôsobom sa im vlastne znemožňuje previniť sa. Celý tento systém sa opiera o rozum, náboženstvo a láskavosť. Preto vylučuje všetky násilné tresty a snaží sa vyhýbať i trestom ľahkým.

Zdá sa, že tomuto systému treba dať prednosť z týchto dôvodov:

  1. Preventívne upozornený chovanec sa necíti pokorený pre spáchané priestupky, ako sa to stáva, keď ich oznámia predstavenému. A ani sa nerozhnevá pre napomenutie alebo trest, ktorým predstavený pohrozí alebo mu ho uloží, lebo v tomto treste je vždy aj priateľské a preventívne upozornenie, ktoré ho zdôvodňuje a obyčajne si získava aj chovancovo srdce, takže chovanec uzná potrebu trestu a skoro si ho žiada.
  2. Hlavnou príčinou priestupkov je mladícka nestálosť, ktorá vo chvíľke zabúda na disciplinárne predpisy a prípadné tresty. Preto sa chlapec často previní, a tým si zaslúži trest, ktorý si ani neuvedomí a na ktorý pri priestupku vôbec nemyslí. Iste by sa mu bol vyhol, keby ho bol dakto priateľsky povzbudil.
  3. Represívny systém môže prekaziť neporiadok, ale ťažko polepší previnilca. Zistilo sa, že mladíci nezabúdajú na tresty, ktoré si museli odpykať, a že väčšinou prechovávajú roztrpčenosť a usilujú sa zhodiť jarmo, ba sa zaň aj pomstiť. Dakedy sa zdá, že im na tom nezáleží, ale kto pozoruje, ako sa správajú, zbadá, že ich spomienky na mladosť sú hrozné a že ľahko zabúdajú na tresty rodičov, ale veľmi ťažko na tresty vychovávateľov. Vyskytli sa aj prípady, že niektorí sa v pokročilom veku ošklivo vypomstili za tresty, ktorými boli spravodlivo potrestaní v čase výchovy. V preventívnom systéme je to naopak. Vychovávateľ si získava priateľstvo mladíka a mladík v ňom vidí dobrodinca, ktorý ho upozorňuje, pomáha mu stať sa lepším, chráni ho pred nepríjemnosťami, trestami a zahanbením.
  4. V preventívnom systéme sa upozorňuje tak, že to neruší srdečný vzťah medzi vychovávateľom a chovancom ani v čase výchovy, ani potom. Vychovávateľ, ktorý si získal srdce svojho zverenca, bude môcť naň vždy mocne vplývať, a to aj vtedy, keď bude už pracovať v rozličných úsekoch občianskeho života. Pre tieto a pre mnohé iné dôvody sa zdá, že preventívnemu systému treba dať prednosť pred represívnym systémom.

2303_12-13_preventivny system 02

Použitie preventívneho systému

Tento systém v praxi úplne spočíva na slovách svätého Pavla, ktorý hovorí: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, všetko znáša, všetko dúfa, všetko vydrží… Preto preventívny systém môže úspešne používať iba kresťan. Rozum a viera, to sú prvky, ktoré vychovávateľ musí ustavične používať, učiť a sám sa podľa nich riadiť, ak chce, aby ho poslúchali a aby dosiahol svoj cieľ.

  1. Direktor sa preto musí celý venovať svojim chovancom. Nesmie prijímať práce, ktoré by ho odvádzali od tejto povinnosti. Ak nie sú chovanci povinne viazaní dajakou prácou, má byť vždy medzi nimi okrem prípadu, že by boli pod náležitým dozorom iných.
  2. Učitelia, majstri a asistenti musia byť spoľahlivej mravnosti. Nech sa ako nákaze vyhýbajú každej náklonnosti a osobitným priateľstvám s chovancami a nech pamätajú, že poblúdenie jedného môže skompromitovať celý výchovný ústav. Treba sa starať, aby chovanci neboli nikdy sami. Asistenti nech sú na mieste, kam majú chlapci prísť, podľa možnosti vždy prví. Nech ostávajú s nimi, kým ich nevymenia, a nech chlapcov nikdy nenechávajú nezamestnaných.
  3. Chovancom nech sa dá široká voľnosť skákať, behať a vykričať sa do vôle. Telocvik, hudba, recitovanie, divadlo a prechádzky sú veľmi účinné prostriedky, ako dosiahnuť disciplínu, podporiť mravnosť a zdravie. Treba len dávať pozor, aby predmet týchto zábav, zúčastnené osoby a reči boli bezúhonné. Veľký priateľ mládeže svätý Filip Neri hovorieval: ,,Robte, čo chcete, mne stačí, keď nehrešíte.“
  4. Častá spoveď, časté prijímanie a každodenná omša sú základy, na ktorých musí stáť celá výchovná stavba. Hrozby a palica tu nemajú miesto. Chlapcov neslobodno nikdy nútiť, aby často pristupovali k sviatostiam. Treba ich len povzbudzovať a dať im možnosť. Na duchovných cvičeniach, tríduách, novénach, kázňach a vyučovaní katechizmu nech sa vyzdvihuje krása, veľkosť a svätosť náboženstva, ktoré poskytuje také ľahké prostriedky, ako sú práve sviatosti, pretože prinášajú ľudskej spoločnosti toľko osohu a zaisťujú nám pokoj srdca a spásu duše. Takto chlapci celkom spontánne zatúžia po týchto úkonoch a budú k nim radi, so záľubou a s úžitkom pristupovať.
  5. Treba byť vrcholne ostražití, aby sa do ústavu zamedzil prístup zlým knihám, kamarátom a iným osobám, čo neslušne rozprávajú. Dobrý vrátnik je pokladom výchovného ústavu.

(Pokračovanie v ďalšom čísle.)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Niet cesty späť

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí.

Sociálne siete nie sú iba dve

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas?

Preventívny systém vo výchove mládeže VI.

Po láskavosti si predstavíme ďalší pilier výchovného systému dona Bosca – rozum. Nejde o aplikáciu abstraktných ideí, ale o usmerňovanie vzájomných vzťahov spoločného života.

Biblická online súťaž Bibliq

Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. V tomto čase už prebieha prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo.