Pozerať sa na svet očami múdrosti

od | apr 30, 2024 | Časopis 3/2024, Duchovnosť

 

Autor: Sestra Linda Pocher FMA / Foto: archív

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí:

„Ona vo svojom srdci nielen ,zachovávala‘ (porov. Lk 2, 19; 51) všetky Ježišove slová, ale teraz aj chápe zmysel všetkých vecí. Preto ju môžeme prosiť, aby nám pomáhala hľadieť na tento svet očami múdrosti.“

Odkaz na Lukášovo evanjelium v texte encykliky nie je náhodný. Evanjelista totiž tým, že dvakrát – v 19. a 51. verši druhej kapitoly – vyzýva svojho čitateľa, aby sa zamyslel nad Máriinou schopnosťou venovať pozornosť prítomnému okamihu a načúvať ľuďom a svetu, ktorý ju obklopuje, vkladá Máriu do tradície izraelských mudrcov, teda tých, ktorí sa neustále snažili rozpoznávať Božiu vôľu v každodennom živote. Mudrci Izraela študovali Zákon a Prorokov a nebáli sa porovnávať Písmo s radostnými i smutnými životnými skúsenosťami a s jeho protirečeniami. Biblické knihy múdrosti (Kniha prísloví, Kniha múdrosti, Kniha Sirachovcova, Kniha Kazateľ, Žalmy, Pieseň piesní) zhromažďujú úvahy a modlitby múdrych. Ich cieľom je vzdelávanie, ktoré je venované hlavne výchove mladých ľudí.

Knihy múdrosti zobrazujú múdrosť v personifikovanej postave múdrej ženy, znalkyne života, tej, ktorá chce dať svoje starostlivé schopnosti a vedomosti do služieb výchovy mladých (porov. Prís 8 – 9; Sir 24). Najmä na začiatku 9. kapitoly Knihy prísloví sa opisuje Žena Múdrosti, ktorá sa vydáva hľadať si žiakov: hľadá ich na uliciach a námestiach, posiela po nich prostredníctvom svojich služobníc, aby ich pozvala do svojho domu a podelila sa o svoj stôl, túži teda po tom, aby od nej dostali všetko potrebné k životu a k šťastiu.

Prečo múdroslovné knihy dávajú Múdrosti ženskú tvár? Pravdepodobne toto označenie odráža výchovnú úlohu, ktorú v tradičnej židovskej rodine zohrávala matka. Vo svete, kde ešte neexistovali školské inštitúcie, muži pracovali mimo domu, zatiaľ čo ženy mali na starosti domáce práce, ku ktorým patrila aj starostlivosť o deti, kým neboli dosť veľké na to, aby mohli pomáhať pri práci. Úlohou matky bolo aj oboznamovať deti s poznatkami o viere a kultúre.

Pri pohľade na dejiny Božieho ľudu zisťujeme, že Mária nie je jedinou ženou, ktorá vynikala múdrosťou! Práve naopak, Mária je súčasťou dlhého rodokmeňa múdrych žien. Niektoré pred ňou, ako napríklad Ester, Judita, Rút, Debora, Alžbeta, iné nasledujú v dejinách Cirkvi po nej. Aj saleziánska rodina môže medzi nimi s osobitnou vďačnosťou rozpoznať Mamu Margitu a matku Mazzarellovú.

Vyprosujme si teda spoločne milosť naučiť sa rozpoznávať stopy Božej prítomnosti a lásky v každom prvku stvorenia, aby sme rástli v úcte a starostlivosti o všetko živé a zverené do našich rúk.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.

Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“