Pár poznámok k Inštrukcii k hudbe na detských a mládežníckych omšiach

od | apr 26, 2024 | Slovensko

 

Text: Lucia Fojtíková ASC, muzikologička, amatérska zborvedúca
Foto: Jozef Kupka, Boris Fojtík

V marci tohto roka vydala Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS Inštrukciu, v ktorej aktualizuje hudobnú zložku svätých omší za účasti detí a mládeže. Osobne Inštrukciu vítam, ale uvediem k nej zopár poznámok.    

Inštrukcia vychádza z dokumentov, ktoré sa týkajú liturgie a posvätnej hudby: Konštitúcie o posvätnej liturgii Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium, Všeobecných smerníc Rímskeho misála, Smerníc pre omše za účasti detí a inštrukcie Musicam sacram. Väčšina uvedených dokumentov vznikla v 60. rokoch 20. storočia (Sacrosantum consilium, Všeobecné smernice Rímskeho misála, Musicam sacram). Možno konštatovať, že text Inštrukcie je koncipovaný zrozumiteľne a v podstate sa zameriava na lepšie pochopenie toho, čo už priniesli zmienené dokumenty: objasňuje jednotlivé časti, tvoriace ordinárium a próprium sv. omše, problematiku textovej či melodickej vhodnosti používaného hudobného repertoáru ako aj otázku posvätného ticha. Inštrukcia v závere uvádza aj niektoré všeobecné usmernenia a napokon prikladá vhodné hudobné zdroje.
Osobne tento dokument vítam, hoci mám obavy, či sa mu dostane náležitej pozornosti a jeho aplikácie do praxe práve adresátmi, ktorým je určený: totiž zodpovedným za detské a mládežnícke zbory, interpretujúce liturgickú hudbu na svätých omšiach za účasti detí a mládeže.

Instrukcia 04 2024 02

Vyššie uvedené cirkevné dokumenty sú totiž platné už 60 rokov. A napriek tomu v slovenskom katolíckom prostredí dodnes pretrvávajú problémy spojené s vhodnosťou liturgického repertoáru či primeranou interpretáciou detských a mládežníckych zborov.

Sama som za posledných 20 rokov bola svedkom mnohých problematických situácií, stručne ich zmienim: Zdá sa, že mladí interpreti (žiaľ, aj autori hudby a najmä textu) majú často nedostatočné liturgické povedomie, nerozumejú členeniu hudobnej časti liturgie na ordináriovú (nemennú) a própriovú (menlivú), nevnímajú oprávnené požiadavky na „ducha“ liturgickej hudby. K tomu sa dnes pridávajú aj problémy spojené s nevhodným ozvučením (napríklad hlučná inštrumentálna zložka zvukovo potláča vokálnu zložku a tým aj zrozumiteľnosť textu). Zažila som kresťanské víkendové sústredenie, kde už dospelí interpreti zaradili počas nedeľnej sv. omše namiesto Glórie nejakú pieseň (?). Nie je zriedkavosťou, že namiesto liturgicky predpísaného žalmu používajú zbory piesne, často textovo odlišné. V rámci ordinária existujú omšové spevy so zreteľnými textovými odchýlkami (Otče náš, Glória). Tu treba dodať, že dokument Slávenie sv. omše za účasti detí (SLK, 1992, kapitola 3, čl. 31) povoľuje pri niektorých ordináriových spevoch drobné textové odchýlky, aby sa deťom uľahčila interpretácia. Zároveň však dokument už v úvode objasňuje, že tu sa jedná o deti predpubertálneho veku – zmienená skúsenosť sa však týka vo veľkej miere mládežníkov, mladých dospelých a dospelých, interpretujúcich na detských a mládežníckych sv. omšiach. Rovnako nie vždy si mladí uvedomujú dôležitosť posvätného ticha – ako keby sme sa dnes ticha báli… Vyššie zmienené situácie poukazujú na nedostatok liturgického povedomia, s ktorým je potrebné pracovať.

Instrukcia 04 2024 03

Oblasť textovej vhodnosti v Inštrukcii je iste dôležitá, avšak zároveň je pre mňa aj diskutabilná.
Na jednej strane súhlasím s preferenciou objektívnych teologických faktov, aj mne sa javí, že súčasná tvorba vykazuje až pričasto subjektívnu emocionalitu.
Na druhej strane, hlboký subjektívny zážitok by sa predsa mal stať „objektívnou skúsenosťou“, mali by sme ho v nejakej miere zažívať všetci, nielen zopár veriacich… V takom prípade nevidím dôvod, prečo by aj takto koncipované texty spevov nemohli byť súčasťou hudobno-liturgického repertoáru (samozrejme na vhodnom mieste).

Instrukcia 04 2024 05

Ako otázna sa môže javiť aj často diskutovaná problematika sakrálnosti či profánnosti v používanom repertoári či štýle interpretácie v tomto prostredí. Opäť musím konštatovať značnú problematickosť stanovenia toho, čo je profánne a čo sakrálne (napríklad v prípade voľby hudobných nástrojov či hudobnej štruktúry v hudobnej forme repertoáru). Niektorí kritici súčasnú kresťanskú tvorbu a jej interpretáciu na detských/mládežníckych sv. omšiach niekedy až „démonizujú“. S tým nemôžem súhlasiť – hoci vrele súhlasím s oprávnenou kritikou nedostatočnej kvality a povrchného vnímania liturgickej hudby.

Apropo, nedostatočná kvalita interpretácie… majú hudobné vzdelanie všetci interpreti, vrátane vedenia zborov? Pokiaľ nemajú, má sa v tejto oblasti niečo zmeniť? Pretože pokiaľ sa nezmení, sotva dosiahneme výraznejší nárast interpretačnej kvality.

Instrukcia 04 2024 04

Pri tom všetkom sa natíska otázka: pracujeme v Cirkvi vôbec so zbormi, s detskými a mladými interpretmi, ktorí slúžia hudbou počas detských a mládežníckych svätých omší? Pretože pokiaľ existujú už 60 rokov zásadné cirkevné dokumenty s usmerneniami k tejto téme a napriek tomu realita praxe ukazuje časté pochybenia – v takom prípade dozrel čas, aby sa táto problematika začala riešiť. Myslím si, že ju treba riešiť na celoslovenskej úrovni: možno začať oslovením farností, zmapovať existujúce zbory, ich aktivity a spôsob práce, určite zapojiť odborníkov na jednotlivé oblasti hudobnej liturgie, ktorí by mohli pripraviť rôzne typy liturgického i hudobného školenia (určité aktivity v tejto oblasti dnes už existujú). Možno pripraviť odbornú debatu (v médiách či formou odbornej konferencie) a následne začať formáciu a metodickú prácu so všetkými, ktorí vstupujú do priestoru hudobnej časti liturgie ako tvorcovia a interpreti. Tak, ako je v našom saleziánskom prostredí pre mladých animátorov bežná povedzme Škola animácie, prečo by pre hudobníkov a hudobných tvorcov nemala byť bežná hudobná a liturgická formácia?
A tu vyvstáva kľúčová otázka: sme ochotní situáciu riešiť? Osobne sa nazdávam, že iba vydávanie cirkevných inštrukcií nestačí.

Inštrukciu o hudobnej zložke sv. omší za účasti detí a mládeže nájdete TU.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.

Pozvánka na PUMIN – púť miništrantov, Šaštín 11. 5. 2024

PUMIN – púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého Slovenska. Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia,  patróna miništrantov.

Volíme si prezidenta našej republiky

Prezident republiky je osobou, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť život v našej krajine. Teraz je práve čas, kedy si nášho nového prezidenta volíme.