Nezabudnime na milosť počiatkov

od | aug 28, 2022 | Časopis 5/2022, Saleziánska rodina

 

Autor: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

5. augusta 2022 uplynulo 150 rokov od založenia Inštitútu Dcér Márie Pomocnice – sestier saleziánok sv. Jánom Boscom a sv. Máriou Dominikou Mazzarellovou v Mornese (Taliansko).

Za týchto požehnaných 150 rokov sestry saleziánky na celom svete spolu s mladými, laikmi, výchovnými komunitami a celou saleziánskou rodinou ďakovali Pánovi a Márii Pomocnici.

Pripomínajúc si týchto 150 rokov, nechceme len zakusovať nostalgiu za krásnymi časmi, ale chceme ich znova oživiť v srdci, aby sme aj v nás, tu a teraz, nanovo vnímali životodárnu silu charizmy dona Bosca, prežívanú originálnym kreatívnym spôsobom v Mornese a v Nizza Monferrato Matkou Mazzarellovou a sestrami prvých komunít spolu s dievčatami a laickými spolupracovníčkami.

História Matky Mazzarellovej a prvej mornézskej komunity je históriou tých, ktorí robia životné rozhodnutia aj za cenu riskovania. Ich odvaha pomohla aj iným dievčatám pochopiť, že je možné robiť odvážne rozhodnutia, dať plnosť ich životu, kráčať spolu a budovať bratskejší svet, svet nádeje.

Fma 08 2022 02

Sv. Mária Dominika Mazzarellová

„Zámerom trojročnej prípravy na toto naše významné jubileum bolo a zostáva zapojiť výchovné komunity, najmä mladých do znovuobjavenia Márie Dominiky Mazzarelovej v jej identite mladej ženy a v prorockých rozmeroch jej spirituality a poslania.“ (Obežník Generálnej Matky Chiary Cazzuolovej, 24.1.2022)

Poďme aj teraz objaviť niečo viac z koreňov, z ktorých vyrástla krása a hĺbka identity Márie Dominiky Mazzarellovej.

Účasť Márie Dominiky na veľkonočnom tajomstve Krista

Kristova tvár v plnej kráse zažiarila v Márii Dominike po tom, keď sa s Ním dôverne spojila cez prežívanie účasti na jeho veľkonočnom tajomstve. Už od svojho vstupu do Združenia Dcér Nepoškvrnenej v Mornese (1854) poznávala „náuku kríža“ ako nevyhnutnú cestu pre tých, ktorí sa vydajú na cestu nasledovania Krista. V literatúre určenej pre Dcéry Nepoškvrnenej čítavala: „ Vedzte, že nie dlhé modlitby, nie mnohé prijímania, nie mnohé pôsty, mnohé almužny, ale láska ku krížu je najistejšia cesta pre duše, ktoré chcú celkom patriť Ježišovi.“

Táto náuka v určitom slova zmysle pripravuje Máriu Dominiku žiť svoju prvú silnú skúsenosť kríža. Pán aj na nej používa svoju osvedčenú pedagógiu, ktorú môžeme vidieť už na mnohých starozákonných postavách. Dovolí moment očisťovania, vnútorného oslobodzovania sa pre to, aby človek mohol dať odpoveď plnú dôvery na jeho vôľu. Aj Mária Dominika potrebovala tento veľkonočný prechod cez“smrť“ smerom k novému životu. Aj pre ňu nadišla chvíľa bolesti cez chorobu, ktorá ju oberie o všetky istoty, padajú jej programy a ambície, skusuje vlastnú krehkosť, vlastnú slabosť fyzickú i duchovnú. Bola to chvíľa neistoty, hľadania zmyslu svojej existencie. Nachádza ho v Bohu a v dôveryplnej odovzdanosti jemu. Ukazuje nám to modlitba, ktorú sa modlila v období zotavovania sa: „Pane, ak mi vo svojej dobrote dopraješ ešte niekoľko rokov života, daj, aby som ich prežila zabudnutá od všetkých, len od Teba nie.“

Fma 08 2022 03

Kríž v kaplnke v Mornese na Valponaske (Taliansko)

Jej život po tejto skúsenosti choroby sa definitívne zakorení v Kristovi. Splní sa aj na nej to, čo hovoria učitelia duchovného života: „Dve sú charakteristiky pravého, autentického obrátenia: presvedčenie, že Boh je ten, ktorý pracuje a dáva do pohybu všetko a bezpodmienečné rozhodnutie darovať sa bez miery a rezerv.“

Pre to, aby mohla žiť toto bezvýhradné darovanie sa, Pán si ju musel pripraviť, vyprázdniť ju, pretože iba ten, kto je vyprázdnený sa môže naplniť Bohom. Pre dar novej charizmy, nového poslania bol potrebný vyprázdnený priestor jej duše.

Táto skúsenosť kríža znamenala v živote Márie Mazzarellovej znovuzrodenie sa pre novú cestu. Neznamenala pre ňu len zmenu aktivity, ale vyformovala v nej nové bytie, plne disponibilné Pánovi. Kríž sa jej odhalil v plnej svojej nahote, ale aj vo svojom plnom bohatstve. Ľudsky sa zdá všetko skončené, ale práve vtedy všetko začína. Utrpenie otvára nové horizonty, otvára nový svet založený na bezmocnosti kríža, ktorý priťahuje silu Boha.

Kontemplácia kríža sprevádzala Máriu Dominiku po celý život. Predlžovala sa cez prijímanie kríža v konkrétnom živote. Kríž sa stal hlavnou témou jej úvah. Často hovorievala sestrám ukazujúc na kríž na hrudi:“On tu (otočila kríž) a my tu…“ a aj takto im pomáhala chápať, že pripodobnenie sa ukrižovanému Kristovi je podstatné pre ich život.

Zo slov Generálnej Matky Chiary Cazzuolovej FMA

(10. nástupkyňa Márie Dominiky Mazzarellovej)

„Sme povolané prijať výzvy súčasnosti, aby sme odvážne plánovali budúcnosť  a v tomto kontexte prežívali 150. výročie ako príležitosť na obnovu a na vokacionálne a misijné znovuoživenie.

 Naša sila je v istote o prítomnosti Márie Pomocnice v našich dejinách a v našom každodennom živote, v snahe byť znamením predchádzajúcej lásky vo svete a v Cirkvi, byť „pomocnicami“ života, strážkyňami radosti a nádeje.

A naša sila je aj v slovách Matky Mazzarellovej: „Odvahu! Poďme vpred s veľkým a veľkodušným srdcom“ (L 47, 12).

Fma 08 2022 04

Generálna Matka Inštitútu FMA Chiara Cazzuola FMA

Pápež František, počas návštevy v generálnom dome 22. októbra 2021, nás vyzval: „Nezabúdajte na milosť pôvodu, na skromnosť a malosť začiatkov, vďaka ktorým bolo Božie pôsobenie priezračné v živote a v posolstve tých sestier, ktoré plné úžasu začali túto cestu”.

 Matka Mazzarellová by nám so svojou jednoduchosťou a hĺbkou povedala: „Teraz je čas znovu zapáliť oheň“ (L 27, 8).

Oheň prináležania Pánovi a oheň povolania k saleziánskemu životu, oheň charizmatickej vášne, ktorá z nás robí plodné spoločenstvá v službe mladým a chudobným, ktorá umožnila rozšírenie nášho Inštitútu do celého sveta, takže dala za pravdu donovi Boscovi, ktorý povedal prvým FMA: «… Je vás málo, nemáte prostriedky a nie ste podporované ľudským súhlasom. Nech vás nič neznepokojuje. Veci sa čoskoro zmenia a budete mať toľko chovaniek, že už nebudete vedieť, kam ich umiestniť; a nielen chovaniek, ale aj toľké postulantky, že si z nich nebudete vedieť vybrať. Áno, môžem vás ubezpečiť, že Inštitút bude mať veľkú budúcnosť, ak sa zostanete jednoduché, chudobné a umŕtvené“ (Cronistoria I 305-306).

 Je to proroctvo, ktoré sa nás stále týka a ktoré treba oživovať vierou a dôverou v Prozreteľnosť, ako aj v slovo dona Bosca. Podporuje nás v tom milosť 24. generálnej kapituly, ktorá, v jednoduchosti každodenného života a uprostred ťažkostí, v ktorých žijú komunity FMA vo svete, nás otvára pre budúcnosť s nádejou, oživuje radosť a vernosť nášmu povolaniu. Máme istotu, že sme v Božích rukách, že sme v jeho pláne a že sme povolané orientovať dievčatá a chlapcov k objavovaniu svojho povolania, aby ponúkli svoj špecifický prínos Cirkvi a spoločnosti.“ .“ (Obežník Generálnej Matky Chiary Cazzuolovej, 24. 1. 2022)

Vďaka, Pane, vďaka Matka a Pomocnica za veľké dielo Vašej lásky pre dobro a spásu mladých cez náš Inštitút počas požehnaných a plodných 150 rokov! Vďaka, že ste nás v tomto svete a v Cirkvi chceli, aby mladí mali život a aby ho mali v hojnosti.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie