Na ceste k 150. Výročiu založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice – saleziánok

od | dec 30, 2021 | Časopis 1/2022, Saleziánska rodina

Autor: Erta Cigolla FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív

V rámci posledného roka prípravy na toto významné jubileum sestier saleziánok pokračujeme v predstavovaní sestier FMA prvej generácie z Mornese, ktoré spolu so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou ako prvé prežívali výchovnú charizmu dona Boscaa dali zrod „duchu Mornese“.

Sestra Petronilla Mazzarellová

Narodila sa v Mornese 10. 8. 1838
Prvé rehoľné sľuby zložila v Mornese 5. 8. 1872
Zomrela v Nizze Monferrato 7. 1. 1925

Krátky životopisný profil

Narodila sa ako druhá z piatich detí, mala sestru a troch bratov. V tom čase dievčatá nechodili do školy, ale ich otec František učil obidve dcéry – Máriu a Petronillu– čítať aj písať.

V jednom svedectve bola Petronilla opísaná takto: „Jej vonkajší vzhľad nebol veľmi priťahujúci, ale z jej pekného spôsobu správania, z jej veselého usmievavého pozdravu, takého jednoduchého a srdečného, som mala hneď dobrý dojem.“

Vo všetkom podporovala svoju priateľku Máriu Dominiku Mazzarellovú, bola jej „pravá ruka“. Po zložení prvých rehoľných sľubov (1872) don Bosco menoval za predstavenú nového Inštitútu s titulom vikárka Máriu Dominiku Mazzarellovú a Petronilla sa stala prvou asistentkou.

FMA 01 2022 03

Pohľad na námestie v Mornese

Po smrti sestry Márie Grossovej (1876) bola Petronilla magistrou noviciek a postulantiek.

Dňa 16.septembra 1878 spolu s niekoľkými sestrami odišla do Nizzy Monferrato otvoriť dom a stala sa direktorkou až do príchodu matky Mazzarellovej.

1881: desať rokov bola direktorkou v dome Lanzo Torinese

1891: direktorka v Penango

1900: vrátnička v noviciáte svätého Jozefa v Nizze Monferatto

1910: rok direktorkou v San Marzano Oliveto; potom sa definitívne vrátila do Nizzy.

Zomrela ako 86-ročná s úplne jasnou mysľou.

V škole matky Mazzarellovej

Petronilla bola iba o rok mladšia od Márie Dominiky a už od dievčenských rokov bola ňou fascinovaná. Nemala veľa vlastných iniciatív, ale vo všetkom podporovala svoju priateľku. Bola to Mária Dominika, ktorá naliehala na dona Pestarina, aby aj Petronilla mohla byť členkou Združenia Nepoškvrnenej, a pomohla jej dostať sa z príliš vonkajškovej nábožnosti.

Petronilla bola „stelesnením Stanov“, ich presné zachovávanie bolo typickou črtou jej osobnosti. Naučila sa to od matky Mazzarellovej. Zachovávať Stanovy bolo pre matku Mazarellovú to isté, ako povedať radikálny evanjeliový život. Sestra Petronilla veľmi dbala na to, aby dávala dobrý príklad.

FMA 01 2022 04

Interiér farského kostola v Mornese

Zachovávanie Stanov je jeden zo silných bodov „ducha Mornese“ a mal by byť chápaný aj v našich časoch v kontexte evanjeliového života, ktorý oslobodzuje zvnútra, pretože je motivovaný, včera ako aj dnes, nasledovaním Krista a pripodobňovaním sa jemu.

Dve myšlienky sestry Petronilly, ktoré adresuje svojej sestre, keď odchádzala do Turína, sú ukazovateľom duchovnej klímy, čo vládla v Mornese, a odhaľujú niečo z duše tejto ženy, ktorá, hoci žila v tieni matky Mazzarellovej, prežívala svoju vlastnú duchovnú cestu:

„…rob všetko iba pre to, aby si sa páčila Pánovi; keď dostaneš napomenutia, daj si pozor, aby si sa nikdy nevyhovárala.“

Niektoré ďalšie myšlienky sestry Petronilly:

„Bez silencia je nemožné žiť v spojení s Bohom…“; Buďme pozorné na to, aby sme nehovorili zbytočné slová.“

Bola presvedčená, že zachovávaním silencia sa dá vyhnúť mnohým zbytočným slovám a hriechom proti láske. Byť v silenciu neznamená onemieť: znamená to mlčať a tiež hovoriť v pravý čas. Má to byť vždy láska, ktorá vedie naše slová. Pravé silencium je také, ktoré nikdy neposudzuje. Silencium sa má rodiť z lásky a má byť v službách lásky. Silencium podporuje život modlitby, tá plodí kontempláciu, kontemplácia plodí lásku a v tejto láske spočíva sila mať schopnosť neurážať sa pre to, čo zasiahne našu citlivosť.

Láska, ktorá sa neuráža, nepočíta rany, vie odpúšťať, to je tá láska, ktorá pochádza od Boha. Sestra Petronilla sa tomu naučila po boku matky Mazzarellovej a takúto lásku žila.

V cele srdca

Nemáme dokumenty, ktoré by boli svedectvom o tom, ako sa odvíjal vnútorný život sestry Petronilly. Nerada hovorila o sebe. Aj keď ju oslovil životopisec Ferdinand Maccono, vždy presunula v rozhovore pozornosť na matku Mazzarellovú.

Jeden z aspektov, ktorý nám môže trochu pomôcť nazrieť do jej vnútorného života, je priateľstvo s matkou Mazarellovou. Bolo to priateľstvo, ktoré keď iní pozorovali zvonka, hovorili: „Tie dve sa určite stanú svätými.“ Niektorí zo začiatku vraveli: „O čom tie dve môžu stále medzi sebou hovoriť?“Postupne si však všimli, že jedna pre druhú bola stimulom, pomocou v praktizovaní čností, pravým pokladom.

FMA 01 2022 01

Interiér svätyne Našej milostivej Panej v Nizze Monferrato v dome sestier FMA

V tomto priateľstve sa skrývalo semeno Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Priateľstvo založené na Božej vôli zostáva vždy otvorené pre nový rozvoj, ale aj pre oddelenie sa.

Do roku 1880 bola sestra Petronilla generálnou vikárkou. Keď matka Mazzarellová cítila, že sa blíži koniec jej života, navrhla za generálnu vikárku sestru Katarínu Dagherovú, ktorá mala len 24 rokov. Chcela, aby po jej smrti bola zvolená za generálnu Matku. Aj keď bola Petronilla priateľkou, zároveň v dobrej kondícii a pochádzala z prvej generácie sestier, predsa matka Mazzarellová nenavrhla ju.

V tejto skutočnosti si nemôžeme nevšimnúť Božiu činnosť, ktorá nič neničí, ale vždy ide ponad príliš ľudské myšlienky.

Petronilla a Mária Dominika vždy smerovali k jedinému cieľu, ktorým bol Boh, spása duší, svätosť. „Nestačí byť dobrými sestrami, ale svätými.“ Ich priateľstvo bolo cestou k svätosti.

FMA 01 2022 02

Logo osláv 150. výročia založenia Inštitútu FMA

Memorie hovoria, že sestra Petronill asi v jeden z posledných dní života dala zavolať niektorú z matiek generálnej rady, ktorá bola v dome, a povedala jej: „Teraz sa venuje veľa pozornosti pracovným stretnutiam, veľa sa hovorí o exallievach, a to je dobré; ale nech sa nezabudne na to, že my sme v Mornese začínali tým, že sme boli dievčatám mamami…“

Tieto jej slová nás orientujú v poslaní. Organizovanie mnohých činností a prác nikdy nemôže zahasiť naše skutočné, hlboké poslanie: byť matkami duší, pomáhať dávať zmysel životu, rodiť život a znovu ho prebudiť tam, kde zhasol.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.