Modlíme sa za Slovensko

od | sep 21, 2023 | Slovensko

 

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozdravujeme z predsedníctva FKI (Fórum kresťanských inštitúcií).

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané. Chceme pozitívne prispieť k príprave volieb, a preto sme sa rozhodli pozvať Vás a všetkých ľudí dobrej vôle k deväťdňovému zjednoteniu  sa v modlitbe pred voľbami v iniciatíve  „Modlíme sa za Slovensko“. 

Je to  deviatnik, ku ktorému pozývame my,  Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a Rada KBS Iustitia et Pax.

Deviatnik sa začne vo štvrtok 21. septembra a skončí deň pred voľbami, v piatok 29. septembra. Spojený bude s viacerými aktivitami.

Prvou je modlitba Modlíme sa za Slovensko s osobitnými prosbami na konkrétny deň. Modliť sa ju môže ktokoľvek individuálne, ale povzbudzujeme aj k spoločnej modlitbe, napríklad počas svätej omše či v spoločenstvách. Modlitba je naformulovaná ekumenicky pre veriacich v Boha a pre katolíkov sme osobitne vyžiadali jej  cirkevné schválenie (v prílohe).

Ďalšou aktivitou sú videá, ktoré budú počas deviatich dní zverejňovať na sociálnych sieťach YouTube kanáli FKI. Sú to videoimpulzy venované konkrétnym témam verejného života od rozličných osobností Slovenska. Na stránke FKI je možnosť prihlásiť sa na odber zamyslení na každý deň deviatnika.

Prosíme Vás o šírenie tejto iniciatívy vo Vašich komunitách, združeniach, spoločenstvách a farnostiach.

O čo nám ide

Deväť dní pred parlamentnými voľbami 2023 sa zjednotíme v intenzívnej modlitbe za Slovensko. Chceme tak vyjadriť, že nám na našej spoločnej krajine záleží a nie je nám ľahostajné, kto nás bude najbližšie 4 roky reprezentovať. Budeme sa modliť, aby si Pán povolával múdrych a charakterných lídrov. V tejto modlitbe chceme spojiť čo najviac kresťanov.

Samozrejme, iniciatíva by mala motivovať k účasti na voľbách. Nie je to jej hlavným cieľom. Cieľ je skôr z dlhodobého hľadiska prispieť k prijatiu zodpovednosti za veci verejné a byť prvým krokom k novým aktivitám, ktoré budú formovať kresťanov a ich poznanie princípov soc. náuky.

Aktivity

Modlitba – Deviatnik
Deväť dní pred voľbami sa každý deň zjednotíme v modlitbe za Slovensko. Predtým zverejníme text modlitby.
Modlitbu sa bude možné modliť individuálne, ale budeme povzbudzovať k spoločnej modlitbe – napr. po sv. omši. Ideálne, keby bola súčasťou vysielaných omší.

Ranné zamyslenia
Každé ráno zverejníme nahrávku zamyslenia – vždy iný rečník a téma. Krátke impulzy venované témam verejného života nasvietené vždy z iného svetla.

Sme vďační, že sa rozbehlo viacero takýchto iniciatív a veríme, že spoločne premodlíme Slovensko a prispejeme k zmiereniu, dialógu, ochrane života a spoločnému dobru.

S pozdravom

Katka Hulmanová
Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

 

Modlitba na jednotlivé dni má prvú spoločnú časť a druhá časť je spojená s témami dňa:

  1. Sme zodpovední za tento svet, aj za to, ako je spravovaná naša spoločnosť
  2. Zakorenení a otvorení
  3. Pravdiví a láskaví
  4. Tvár krajiny tvoria jej ľudia
  5. Dialóg ako cesta k zmiereniu
  6. Výchova a vzdelávanie
  7. Zastať sa sirôt, vdov a cudzincov
  8. Vytvárať priestor pre slobodu a iniciatívnosť
  9. Naša vlasť je v nebesiach.

 

Modlitba „Modlíme sa za Slovensko“

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie,  slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. 

Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

 

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

 

Štvrtok 21. septembra 2023

1 Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

 

Piatok 22. septembra 2023

2 Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré, autentické a nové. 

 

Sobota 23. septembra 2023:

3 Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať blížneho. 

 

Nedeľa 24. septembra 2023:

4 Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká bude naša krajina.

 

Pondelok 25. septembra 2023:

5 Pane, aj keď  je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.

 

Utorok 26. septembra 2023:

6 Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!

 

Streda 27. septembra 2023:

7 Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí, Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry… Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!

 

Štvrtok 28. septembra 2023:

8 Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby a nedostatky!

 

Piatok 29. septembra 2023:

9 Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť stále dvomi nohami na tejto zemi, a posudzovať veci tohto sveta z tvojej perspektívy!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Konferencia KOMPAKT

Ponúkame vám fotografie z diskusnej konferencie KOMPAKT, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2024 v Košiciach pri príležitosti 100-ročnice saleziánov na Slovensku. Konferencia sa konala v Kultúrnom centre TABAČKA.

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.

Pozvánka na PUMIN – púť miništrantov, Šaštín 11. 5. 2024

PUMIN – púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého Slovenska. Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia,  patróna miništrantov.