Kráľovná všetkého stvorenia

od | mar 1, 2024 | Časopis 2/2024, Duchovnosť

 

Autor: Sestra Linda Pocherová FMA / Foto: archív

„Úplne premenená žije s Ježišom a všetky stvorenia ospevujú jej krásu.“[…] „Nanebovzatá je Matkou a Kráľovnou všetkého stvorenia. Časť stvorenia v jej oslávenom tele spolu so vzkrieseným Kristom dosiahla celú plnosť svojej krásy.“
Pápež František, Laudato si

V katechéze z 23. júla 1997 sa pápež Ján Pavol II. venuje ľudovému zvyku vzývať Máriu ako Kráľovnú. Je to veľmi starobylá invokácia, pravdepodobne ešte z piateho storočia, keď Efezský koncil vyhlásil Máriu za Božiu Matku a kresťanský ľud cítil potrebu povýšiť ju nad všetky stvorenia, uznať jej mimoriadnu dôstojnosť a jej úlohu orodovnice v živote každého jedného kresťana.

Aj Druhý vatikánsky koncil pripomenul nanebovzatie Panny Márie „do nebeskej slávy na tele i na duši“. Koncil spomína Pannu Máriu ako Kráľovnú a vysvetľuje, že bola „povýšená Pánom ako Kráľovná vesmíru, aby sa plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi Pánov (Zjv 19, 16), a zvíťazí nad hriechom a smrťou“ (Lumen gentium 59). Koncilový text sa teda odvoláva na encykliku Pia XII. Ad caeli Reginam, ktorá pripomína, že Máriino kráľovské postavenie nesúvisí len s tajomstvom vtelenia, teda s tým, že je Božou Matkou, ale aj s jej prítomnosťou pod krížom. Tu sa tajomne zúčastňuje spolu s Kristom na vykúpení ľudstva.

Kristovo kraľovanie, od ktorého závisí to Máriino, totiž nevyplýva len z jeho Božieho synovstva. Práve vo veľkonočnom zavŕšení sa celé stvorenie rekapituluje v Kristovi a on sa znova a naplno stáva jeho Pánom. Preto Markovo evanjelium potvrdzuje, že v deň nanebovstúpenia Pán Ježiš „vystúpil na nebo a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16, 19). „Sedieť po pravici Boha“ v biblickom jazyku znamená podieľať sa na Božom kraľovaní nad stvoreným vesmírom.

Panna Maria 03 2024 02

Máriin kráľovský titul, samozrejme, nijako nenahrádza rolu matky! Práve naopak: Máriina materinská starostlivosť definuje a do hĺbky charakterizuje jej postavenie Kráľovnej. Práve ako Kráľovná všetkého stvorenstva dostáva Mária moc starať sa o všetky stvorenia bez výnimky. V tejto súvislosti Pius XII. v už citovanej encyklike píše: „Keďže má materinskú náklonnosť k nám a zaujíma sa o našu spásu, rozširuje svoju starostlivosť na celé ľudské pokolenie. Ustanovená Pánom za Kráľovnú neba a zeme, pozdvihnutá nad všetky chóry anjelov a celú nebeskú hierarchiu svätých, sediac po pravici svojho jediného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, získava s veľkou istotou to, o čo prosí svojimi materinskými modlitbami; prosby Panny Márie nebudú nikdy odmietnuté.“

Ak teda aj v našom každodennom živote môžeme naďalej zakúšať Máriinu láskyplnú prítomnosť a materinskú starostlivosť, je to dôsledok jej nanebovzatia a jej účasti na sláve zmŕtvychvstalého Krista, ktorú veriaci vždy vyjadrovali metaforou kraľovania a koruny. Inými slovami: je to dôverné spoločenstvo s Bohom Otcom, Synom a Duchom, ktoré robí Máriu Kráľovnou vesmíru, a to isté spoločenstvo jej aj umožňuje zasahovať do ľudských osudov všetkých čias.

(Adam Schwarz, podľa článku uverejneného v časopise ADMA online 10/2023, skrátené)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Mária a Jozef, nevesta a ženích

Nazaret by sa dal právom nazvať „domom čistej lásky“. Cirkev venuje osobitný priestor „čistej láske“ v Mariánskom misáli slávnosťou venovanou „Márii, Matke čistej lásky“.

Sväté schody – Scala Sacra

Popri zastaveniach krížovej cesty na košickej Kalvárii majú pútnici možnosť zastaviť sa a rozjímať o pašiových udalostiach aj na Svätých schodoch. Tie pozývajú v osobnej modlitbe a kajúcej pobožnosti, kľačiac vyjsť po všetkých stupňoch schodov až nahor.

Ctihodný Jozef Vandor

Jozef Vandor sa narodil v Maďarsku, v mestečku Dorogu (pri Ostrihome), 29. októbra 1909 roľníkom Sebastiánovi Wechovi a Marii Puchnerovej. O dva dni nato bol pokrstený a ako desaťročný prijal v Dorogu sviatosť birmovania.