Dialóg o láske, sexualite a manželstve

od | nov 16, 2021 | Výchova

 

Autor: Jozef Kupka / Foto: Barbora Kullačová

Dialog o laske a rodine 02

V stredu 10. 11. večer sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnilo stretnutie, na ktoré prišli tri vysokoškolské stretká z miestneho oratória a dospelí mladí, spolu 50 ľudí. Prítomným účastníkom sa prihovoril don Milan Urbančok vo svojej prednáške na tému: Láska, sexualita a manželstvo.

Dialog o laske a rodine 03

Po prednáške sa účastníkom prihovorili manželia Monika a Pavol Kotulovci, ktorí predstavili svoje pohľady z praktického života veriacich manželov. Mladí ľudia dostali na tomto stretnutí možnosť nahliadnuť do hlbších oblastí života muža a ženy a v spoločnej diskusii spoznávať bohatstvo a krásu manželského života.

Don Milan Urbančok vo svojej prednáške poskytol účastníkom tieto myšlienky.

Dialog o laske a rodine 06

Téma prednášky Dialóg o láske sexualite a manželstve sa skladala z troch častí.

Antropologický a teologický pohľad Jána Pavla II. tu mal za cieľ hlbšie predstaviť štruktúru a charakteristiky osoby a prekonať dualistické chápanie spomenutých kategórií spôsobené historickými nánosmi minulosti. V ich dôsledku sa láska podriaďovala funkcii plodenia, sexualita chápala príliš biologicky, v dôsledku toho prevažne negatívne, a v pohľade na manželstvo dominovali predovšetkým inštitucionálne prvky.

Koncilové a pokoncilové predstavenie týchto skutočností nachádza medzi nimi hlbokú jednotu, pretože sa sústredí na ľudskú osobu, schopnosť milovať, ktorá v spoločenstve muža a ženy a ich vzájomného vzťahu nesie obraz a podobu Božiu, ale aj posolstvo o láske ako o základnom povolaní človeka a jej tajomstve, ktorá ho s ním spája. Láska je prejavom osoby, ktorá sa otvára druhému (aj Druhému) a spolu zažívajú jednotu, ktorá do ich života prináša viac než len sumár všetkých ich schopností a možností – Dar osoby. Uvedená skúsenosť manželov motivuje a pomáha im zrkadliť tajomstvo Trojičného života v „pozemských podmienkach”.

Dialog o laske a rodine 04

Čistota je schopnosť a úsilie kultivovať svoju schopnosť milovať a vytvárať priateľské vzťahy, ktorým možno dôverovať. Vzťahy, ktoré sprítomňujú Božiu vernosť, starostlivosť a nežnosť /KKC 2332/, a znamená tiež úspešnú integráciu sexuality /KKC 2337/. Je to nanajvýš osobná úloha, ktorá zahŕňa aj kultúrne úsilie a stvárňuje život osoby ako školu osobného darovania sa /KKC 2334/ a ukazuje učeníkovi, ako nasledovať a napodobňovať toho, ktorý si nás vyvolil za svojich priateľov a úplne sa nám daroval / KKC 2347/.

Hoci od Koncilu prešlo niekoľko dekád, aj dnes ešte možno registrovať určitú atmosféru všeobecne rozšírenej nedôvery, ktorá obklopuje ľudskú sexualitu a pokusy rozvíjať juridicko-moralistické chápanie manželstva, ktoré až do polovice 20. storočia prevládalo v teologickej reflexii, napriek tomu, že diskusia o manželskom živote už roky dostáva nové impulzy zo strany cirkevných dokumentov. Kresťanskí manželia sú povolaní prežívať aj „manželskú intimitu“, nie iba „sex“. Sú povolaní vytvárať a prežívať dôverné spoločenstvo – spoločenstvo otvárajúcich sa sŕdc, ku ktorému ich vedie aj ich úplné darovanie sa, pretože sexualitu a sex – považovať iba za nejaký typ „činnosti“ by bolo veľkým zredukovaním, ktoré v krajnosti môže viesť až k inštrumentalizácii osoby. U mužov to môže viesť k sexuálnemu materializmu, ktorý u ženy vyvoláva reakciu: „Nechcem sa s tebou podeliť o svoje telo, nechcem ho zveriť do tvojich rúk, pretože neprejavuješ snahu vyjsť v ústrety mojim najhlbším očakávaniam; si príliš materialistický, nedávaš mi pocítiť, že som milovaná!“. U žien zase môže viesť k asexuálnemu spiritualizmu. A hoci môže prameniť z  rôznych zdrojov; medzi jeho najčastejšie príčiny patrí morálna rigidita, negatívne sexuálne skúsenosti alebo sexuálne obťažovanie v detstve či dospievaní, mentálne poruchy, obavy alebo nezdravé zábrany vo vzťahu k vlastnej či mužskej sexualite. Takýto „spiritualizmus“ takmer vždy spôsobuje, že žena namiesto toho, aby pri intímnom stretnutí prežívala radosť z lásky a sebadarovania, vníma manželské nažívanie ako viac či menej trpenú manželskú povinnosť.

Dialog o laske a rodine 05

Podľa Carla Rocchettu východiskom z podobných ťažkostí u mužov aj žien je Neha. Nežnosť je „DNA manželskej lásky“. Neha predstavuje cestu humanizácie erosu, ktorá umožňuje, aby sa z erotickej príťažlivosti stal zdroj ustavične obnovovanej intimity. V tomto kontexte si manželská sexualita dokáže zachovať sviežosť čohosi, čo je napriek opakovaniu zakaždým udivujúce, prekypujúce novosťou, starostlivo chránené vo vnútornom hrade duše a dosvedčované životom, takže manželia sa dokážu ubrániť pokušeniu stratiť zo zreteľa najvyšší zmysel svojej intimity.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Niet cesty späť

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí.

Sociálne siete nie sú iba dve

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas?

Preventívny systém vo výchove mládeže VI.

Po láskavosti si predstavíme ďalší pilier výchovného systému dona Bosca – rozum. Nejde o aplikáciu abstraktných ideí, ale o usmerňovanie vzájomných vzťahov spoločného života.

Biblická online súťaž Bibliq

Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. V tomto čase už prebieha prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo.