Deviatnik k Panne Márii Pomocnici

Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici kresťanov. Jej sviatok budeme sláviť 24. mája.

 

Ako sa modlíme tento deviatnik?

  1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
    Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
    Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
  2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
  3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.

 

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov
– za rast vo viere
– za upevnenie rodín
– za nové duchovné povolania
– za vernosť zasvätených osôb
– za mladých, najmä chudobných
– za misionárov
– za šírenie evanjelia v médiách

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 1. deň
Pondelok 15. mája – ÁNO

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Mária, prosíme ťa za všetkých nás, ktorí sme dnes povedali áno tomuto deviatniku. Chceme sa k tebe modliť a veriť, že ty nám pomôžeš v čomkoľvek, o čo ťa budeme prosiť.

Vypros mne i všetkým ostatným, aby sme nikdy neváhali odpovedať Bohu tak, ako si to urobila ty: „Áno, dôverujem ti, nech sa stane, ako ty chceš.“ Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 2. deň
Utorok 16. mája – BLÍZKOSŤ

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. (Lk 1, 39)

Panna Mária, prosíme ťa za všetkých, ktorí sa cítia opustení a sami. Ty si Pomocnica. Ujmi sa smutných a opustených a pošli im skutočných priateľov, ľudí, ktorí prejavia blízkosť.

Nedovoľ, aby sme sa cítili opustení ani aby sme boli ľahostajní voči osamoteným. Ty si sa ponáhľala za Alžbetou. Pomôž nám s láskou navštevovať tých, ktorí to potrebujú. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 3. deň
Streda 17. mája – MANŽELKA

… aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave (Lk 2, 5).

Mária, Jozefova manželka, prosíme ťa za všetkých zaľúbených, ktorí sa rozhodli venovať lásku jeden druhému. Mária Pomocnica, pomáhaj, aby láska kraľovala v ľudských srdciach.

Mária a Jozef, zverujeme vám manželov, rodiny. Orodujte za nás v nebi, aby sme vedeli v našich vzťahoch lásku prijímať i dávať podľa vzoru vášho manželstva. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 4. deň
Štvrtok 18. mája – BEZ MIESTA

… zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 7).

Božia Matka, prosíme ťa za všetkých, ktorí sú vo finančných tiesňach, bez práce, bez postele, bez ochrany, bez chleba. Podaj im pomocnú ruku, urob zázrak, ukáž cestu a pomôž z biedy.

Nám, prosíme, daj vieru, že Nebeský Otec sa postará aj o náš materiálny život. Pomôž nám, Matka, oslobodiť sa od túžob po bohatstve, prepychu a pohodlí. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 5. deň
Piatok 19. mája – SMÚTOK

„Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2, 48)

Panna Mária, bolo ti niekedy veľmi smutno, ťažko? Dnes sa dá tak ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty si nedala miesto beznádeji, ani keď umieral tvoj Syn.

Drahá Ježišova Matka, prosíme, nedovoľ, aby nás ovládla beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akékoľvek veľké, pomôž nám pamätať, že Boh je tu a je všemohúci. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 6. deň
Sobota 20. mája – VÍNO

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka (Jn 2, 1).

Naša Matka, bola si pri zázraku s vínom. Prosíme ťa za všetkých, ktorí majú problémy s alkoholom a mylne v ňom hľadajú falošnú útechu. Pomôž, zasiahni a vysloboď ich.

Pomocnica kresťanov, oroduj za alkoholikov. Dôverujeme ti, že sa matersky pričiníš, aby sa ich boj s alkoholom skončil so šťastným koncom, aby aj im dal Kristus pravú radosť. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 7. deň
Nedeľa 21. mája – MAMA

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 27)

Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi nás miluješ, ako ti záleží na našom šťastí. Skláňaš sa k nám ako nežná Mama, berieš nás do náručia, chceš počuť, čo nás teší, čo nás trápi.

Panna Mária, naša Matka, máš dnes čas na rozhovor so mnou? Chcem ti toho tak veľa povedať, zveriť ti to všetko, čím žijem. Prosíme ťa, daj, aby mi ruženec zachutil. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 8. deň
Pondelok 22. mája – SKRATKA

… zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi (Sk 1, 14)

Ježišova matka, prosíme, vstúp do našich snažení o svätosť. Daj nám uveriť, že ak sme blízko k tebe, sme blízko aj k Bohu. Veď ty si stále blízko neho a on ťa vždy rád vypočuje.

Drahá Pomocnica kresťanov, ty si ako naša skratka k Bohu. Daj, aby sme pamätali, že si s nami. A ak zblúdime, prosíme, priveď nás čím skôr do Božej blízkosti. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – 9. deň
Utorok 23. mája – POMOCNICA

Jeho matka povedala (Jn 2, 5).

Panna Mária, aj keď je dnes posledný deň deviatnika, veríme, že tvoje orodovanie za nás sa nekončí. My potrebujeme tvoju pomoc, Pomocnica! Denne rátame s tvojou ochranou.

Pomocnica kresťanov, ty dokážeš zázraky! Preukáž svoju moc a pomôž nám veriť, že Bohu nič nie je nemožné. Zverujeme ti naše úmysly deviatnika a ďakujeme Bohu za teba. Amen.

Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu…

Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár