Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

od | nov 27, 2022 | Duchovnosť

 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je 8. decembra. Ponúkame vám deviatnik ako prípravu na túto slávnosť. Modlíme sa ho od 29. 11. do 7. 12.

Môj úmysel, o čo chcem prosiť Pannu Máriu…

1. deň29. novembra NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

Boh sa od začiatku pozerá na Máriu ako na víťazku nad zlom. Len On sám vidí celú hrôzu zla a nemôže strpieť, aby tá, z ktorej chcel vyviesť nové stvorenie, bola – hoci len na okamih – pod mocou zlého. Mária bola počatá bez poškvrny hriechu a dozvedela sa to až pri Zvestovaní. Boh v nej pracoval, bez toho aby si toho bola vedomá. Boh môže pracovať aj v nás – ak mu nekladieme prekážky. Môžeme si napríklad aj myslieť, že už nič nedokážeme, že sa nemôžeme polepšiť. Nezáleží však na tom, čo dokážeme, ale len na láske, na dobrote srdca.

Túto svoju starosť môžeme zveriť Panne Márii, aby ona – Prostredníčka všetkých milostí – hospodárila s milosťami, ktoré sú nám zverené tak, aby sme predsa len rástli. Ona – Nepoškvrnená – nám bude spoľahlivou záštitou pred zlom a môžeme si byť istí, že pod jej plášťom nám bude vždy dobre.

Don Bosco:
„Svojim chlapcom som predstavil Máriu Nepoškvrnenú ako svedka naozajstnej lásky. Je celá čistá, priatelia, celá krásna. Podobá sa slnku, Lune, tým najžiarivejším hviezdam, je zapečatený prameň. Buď velebený, Pane, za čistú a svätú Máriu, pokornú služobnicu, ktorá ti povedala bezvýhradne svoje ÁNO.“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

 2. deň30. novembra MILOSTIPLNÁ, PÁN S TEBOU

Boh oslovuje ústami anjela Máriu a nazýva ju „Plná milosti.“ Týmto označením vyjadruje jej najvnútornejšiu podstatu. On sám žasne nad dielom, ktoré v nej vykonal, žasne nad jej krásou.

Mária, dcéra Izraela, chápe, že Boh jej týmto oslovením ponúka to, čo ponúkal vyvolenému národu: snúbeneckú lásku! Ona má byť snúbenicou Svätého Izraela! Cíti, že je nádejou Boha, ktorý očakáva, že skrze ňu sa tvorstvo otvorí Láske a bude ochotné s Bohom rozvíjať tento snúbenecký vzťah.

Pán s tebou! Nie je to len konštatovanie, že s Máriou je Boh. Je to aj vyznanie túžby, že Boh chce byť s Máriou a skrze ňu s človekom vôbec – s celým ľudstvom.

Aj nás Boh miloval od večnosti a pracoval v nás od počiatku. Aj na nás sa obracia s touto výzvou lásky, či aj my chceme slobodne a dobrovoľne rozvíjať tento zásnubnej vzťah s Ním.

Don Bosco:
„Anjel pozdravil Pannu Máriu ako „plnú milosti“, aby ukázal, že od začiatku svojho života bola bez poškvrny dedičného hriechu a bez hriechu žila až do smrti. Maria, nádherná dievča, ty si nikdy neodmietla Bohu najmenší dôkaz lásky. Bola si verná svojmu slovu. Boh si vyvolil tvoje panenské srdce, aby prebýval medzi nami. Roznecuj, prosíme, aj naše srdce.“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

3. deň1. decembra SOM SLUŽOBNICA PÁNA

Služobnicou sa nazýva izraelská žena, keď dáva ruku svojmu mužovi a stáva sa jeho manželkou. Je to výraz pokornej vďačnosti za vyvolenie.

Fiat – nech sa stane – je najslávnejším slovom človeka. Fiat zaznelo z Božích úst pri stvorení. Je to tvorivé slovo. Máriino Fiat je odpoveďou tvorstva Bohu Stvoriteľovi. A je tiež vydaním sa Bohu z lásky, vydaním sa snúbenice do rúk Snúbenca. Ona sama nevie a ani snáď netuší, čo jej to prinesie, čo Boh bude od nej požadovať. A predsa sa úplne dáva k dispozícii – je oslavou Lásky.

Boh si vyvolil aj nás. Aj my sa niekedy pokladáme za „služobníkov“, ale vkladáme do svojho vzťahu k Bohu i vďačnosť za vyvolenie? Prinášame mu celú svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť?

Don Bosco:
„Pani ma vzala dobrotivo za ruku, ukázala mi moje pole pôsobnosti medzi týmito deťmi a upozornila ma: Pochopíš to neskôr. Pani v plášti žiariacim ako slnko vstúpila do dejín môjho diela a vľúdne ma viedla.“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

4. deň2. decembra MAGNIFICAT

V Máriinom Magnificat nachádzame tri myšlienky – pramene vďačnosti a chvály:
že zhliadol na poníženosť svojej služobnice, na jej poníženosť
Pán má svoj plán spásy a úplne iné kritériá, ako majú ľudia
Pán už začal pracovať na svojom pláne spásy – ujal sa svojho služobníka Izraela

Panna Mária používa slová Písma a prijíma ich za svoje, aby tým roznietila svoje srdce k vďačnosti. Súčasne si však – cez svoju svätosť, čistotu a nevinnosť – uvedomuje a prežíva svoju existenciu ako ničotu pred Bohom. A predsa jej veľkosť je práve v tom, že sa cíti pred Božím majestátom ako nič, ako nepatrná služobnica.

To platí aj pre nás. Čím viac sa pozeráme na neho, tým viac sa zmenšujú naše problémy, starosti i bolesti, tým viac sa aj my sami zmenšujeme vo svojich očiach. On o nás vie, vie o našich potrebách aj o našej túžbe po živote! Tak sa náš všedný deň stáva stálou výmenou, komunikácií lásky, jedným chválospevom – Magnificat!

Don Bosco:
„Magnificat! Túto pieseň spievam spolu s vami, priatelia! Služobník Panny Márie nikdy nezahynie. Buďte vernými služobníkmi. Každý deň vložte jednu ruku do ruky Ježišovej a druhou sa spojte s Pannou Máriou. A radostne kráčajte smerom k nebu!“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

5. deň3. decembra TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ

Mária sa v chráme stretáva so Simeonom a Annou a Simeon jej pri tom poodhaľuje závoj budúcnosti, keď o jej Dieťaťu hovorí: On bude znamením, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Mária tu počuje, čo už dávno tušila – život zasvätený Bohu, venovaný Božiemu Synovi, bude náročný!

Simeon jej hovorí, že Ježiš, ktorý je zjavením lásky Boha, bude odmietaný a zavrhnutý a jej je určené k tomu prihliadať vo svojej nemohúcnosti. To bude ten jej meč bolesti.

Boh ukazuje Márii, že Jej syn prišiel pre chudobných, malých, slabých, pre obyčajných ľudí. Simeonovým odhalením ju pripravuje na ťažký život, aby mala čas dozrieť k pochopeniu, že jej láska sa má prejaviť tým, že bude stáť verne a mlčky vedľa Neho.

Aj my sme povolaní nasledovať Máriinho Syna. Nezáleží na tom, akým spôsobom bude od nás Pán žiadať dôkaz o pravdivosti našej lásky. On sám sa už postará o to, aby sme v rozhodujúcej chvíli mali dosť síl s Ním vytrvať.

Don Bosco:
„Mária, žehnaj celému nášmu domu, odstráň zo sŕdc našich mladých i tieň hriechu, buď ich vodkyňou, buď im trónom múdrosti. Nech sú všetci tvoji, stále tvoji, pozeraj na ne ako na svoje milé deti. “

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

6. deň4. decembra SYNU, NEMAJÚ VÍNA

Mária, chudobná a milujúca, je citlivá na potreby druhých. Cíti núdzu svadobčanov a vníma poslanie svojho Syna. Verí, že On prináša spásu – pomoc ľuďom. Túži, aby už začal svoje dielo spásy. Vie, že jej Syn je poslaný k chudobným, aby im priniesol radostnú zvesť. Preto On je jediným riešením vzniknutej situácie, preto ide k Nemu.

Ježiš potrebuje jej vieru. On nám hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. Na svadbe bol pre všetkých len synom Jozefovm a iba Máriina viera v Ňom videla Božieho Syna, vtelenú a zosobnené lásku.

Jeho učeníci v neho uverili – pre túto Máriinu vieru – jednoduchú, pevnú, pokornú a plodnú. Táto viera sa stala zdrojom viery učeníkov.

Kiež Mária je tiež Matkou našej viery. Ona vie, že len vierou je možné sa priblížiť k jej Synovi a prinútiť Ho k zázraku – aby sa všetko premenilo Jeho láskou.

Don Bosco:
„Dôverujte v Pannu Máriu a uvidíte, čo sú to zázraky. Buď velebený, Pane, za pani s veľkým plášťom, ktorá nás prijíma, utešuje a chráni. Nech je naším útočiskom a vodkyňou, ktorá nás vedie do neba.“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

7. deň5. decembra HĽA, TVOJ SYN, HĽA, TVOJA MATKA

Mária si má pod krížom uvedomiť, že končí jej prirodzené materstvo. Umierajúci Syn jej však dáva za seba náhradu v Jánovi a ona sa tak Jeho tvorivým slovom stáva Matkou všetkých vykúpených. Odovzdáva svojim deťom, vykúpeným Ježišovou krvou, svoj génový kód, chce im vtlačiť rysy svojho Syna. Tým napĺňa svoje poslanie – stáva sa Matkou – darkyňa života. Čím je dieťa bezmocnejšie a slabšie, tým mu matka venuje väčšiu starostlivosť a nehu. Materská láska ide až za hrob.

Mária je dobrou Matkou. Prijala so všetkou zodpovednosťou túto úlohu ako poslednú vôľu svojho Syna. Jej materská láska nás však nebude len hýčkať a rozmaznávať, ale bude nás vychovávať pre lásku, ktorá na svojom tele bude dopĺňať to, čo chýba na utrpení Kristovom. Len tak budeme Máriinými deťmi, schopnými prijať podobu Syna. Kiež ona sama nám k tomu vyprosí odvahu!

Don Bosco:
„Sme Máriinými adoptívnymi synmi, preto nás miluje a chráni. Premýšľaj o kríži, na ktorom umieral Ježiš. Skôr, než nás opustil, chcel Ježiš, aby Mária bola našou matkou a my aby sme boli jej deťmi. A tak vám hovorím, priatelia, prijmime ju, túto najsvätejšiu matku, k sebe, do svojho srdca!“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

8. deň6. decembra TURÍCE

Na svadbe v Káne sa Mária svojou vierou stala Matkou viery prvých učeníkov. Na Turíce sa mala stať Matkou Cirkvi. Po Ježišovom Nanebovstúpení sa učeníci deväť dní s úzkosťou a prekonávaním svojej nevery pripravovali na veľký deň a Mária bola s nimi. Opierali sa o jej vieru, bola pre nich domovom, istotou, bezpečím.

A tak aj Cirkev nachádza v jej srdci svoj domov, a keď stráca odvahu, hľadá silu v jej viere. Ona nás učí pokojným srdcom veriť, že Láska riadi dejiny a dovedie dielo spásy do víťazného konca.

Nikdy teda nemáme dôvod k malomyseľnosti, pretože máme Matku, ktorá pomáha svojmu Synovi, aby naozaj žil aj v našich srdciach. Verme jej!

Don Bosco:
„Dnes by som chcel pokračovať a oslavovať tú, ktorá bola, tak ako vo Večeradle, živou pamäťou môjho diela a ktorá pre mňa zostala bdelou pastierkou, čistou, nepoškvrnenou, pani s veľkým plášťom, pomocnicou.“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

9. deň7. decembra NANEBOVZATIE

Ježiš vzal Pannu Máriu s telom i dušou do svojej slávy, aby všetci putujúci videli, že sen o kráľovstve svetla nie je iba snom. Ľudská prirodzenosť Syna i Matky, ktorá sa Máriiným Fiat stala úplnou a ustavičnou obetou, sa stáva aj základom tohto Kráľovstva.

Mária nebola len neživým nástrojom v Božej ruke, ale vždy bola živým človekom. Svoje Fiat, ktorým sa dala a vždy dávala Bohu, prežívala vo svojom srdci ako Magnificat. Pre svoju vernosť sa stala radosťou tvorstva, ktoré je v nej pozdvihnuté až k účasti na Božskom Živote. Hoci je odetá slávou, nezabúda, že je Matkou, ktorá má učiť deti chodiť po cestách lásky.

Vložme jej do rúk svoju slabosť a úbohosť. Keď k nej budeme mať bezhraničnú dôveru, ona nás nikdy nesklame!

Don Bosco:
„Postavil som významnú baziliku, v ktorej je každý kameň poďakovaním našej matke. Bola našou kráľovnou. Jej pôsobenie medzi nami sa prejavilo založením ženskej vetvy našej kongregácie. Dovoľte, aby som tejto všemocnej matke vzdal chválu za jej trvalú pomoc!“

Zdravas Mária …

Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Mária a Jozef, nevesta a ženích

Nazaret by sa dal právom nazvať „domom čistej lásky“. Cirkev venuje osobitný priestor „čistej láske“ v Mariánskom misáli slávnosťou venovanou „Márii, Matke čistej lásky“.

Sväté schody – Scala Sacra

Popri zastaveniach krížovej cesty na košickej Kalvárii majú pútnici možnosť zastaviť sa a rozjímať o pašiových udalostiach aj na Svätých schodoch. Tie pozývajú v osobnej modlitbe a kajúcej pobožnosti, kľačiac vyjsť po všetkých stupňoch schodov až nahor.

Sen z deviatich rokov – obraz a realita

Sen dona Bosca z deviatich rokov nebol pre malého Janka veľmi zrozumiteľný. Zostal smutný až do konca, najmä preto, že nerozumel ani obrazu, ktorý mu ponúkla pred oči tajomná Pani.