Chceme o tom hovoriť

od | nov 6, 2023 | Časopis 6/2023, Slovensko

 

Autorka: Katarína Jánošová / Foto: archív SDB

V strediskách vytvárame bezpečné prostredie a neignorujeme dnešné hrozby.

Naším poslaním je žiť medzi mladými, sprevádzať ich pri ich raste a dozrievaní. Často však znepokojene sledujeme, že to, čím žijú, môžu byť vážne fenomény, ktorým treba venovať pozornosť. Preto Saleziáni dona Bosca a Dcéry Márie Pomocnice vstúpili v roku 2018 do procesu tvorby politiky ochrany detí prostredníctvom projektu „Ochrany detí a zraniteľných osôb“.

Jednou z hlavných motivácií boli odporúčania Svätého Otca (Moto proprio Vos estis lux mundi).Veľkým impulzom bola aj naša vlastná skúsenosť – v strediskách je nutné postaviť sa zoči-voči závažným hrozbám, ktorým dnes čelia deti a mladí. Sú to predovšetkým šikana, sebapoškodzovanie, sexuálne obťažovanie v online priestore, problémy v domácom prostredí či v ľahkom a nevyžiadanom prístupe k pornografickým materiálom. Ako s nimi pracujeme v saleziánskej rodine?

Bez zaškolenia sa deťom venovať nemôžu

Zavedenie ochrannej politiky v saleziánskom prostredí sa udialo v dvoch fázach. V prvej boli vytvorené smernice pre jednotlivé zložky saleziánskej rodiny a tzv. Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach.

Ochrana deti 11 2023 01

Absolventi vzdelávania Chceme o tom hovoriť

V praxi to znamená, že každý, kto prichádza v saleziánskych strediskách do kontaktu s deťmi, musí byť zaškolený do Kódexu. Týka sa to zasvätených osôb, animátorov aj laikov v rôznych službách (napríklad rodičia, tréneri, vedúci zborov či kostolníci). Kódex vymenúva žiadané a neprípustné správanie. Prakticky vysvetľuje, ako má animátor postupovať v konkrétnych situáciách pri práci s deťmi, či už ide o prípravu podujatí, získavanie rodičovského súhlasu, nastavovanie pravidiel pri doprave a nocľahu. Dôležitou oblasťou je aj komunikácia v online priestore, kam patrí zverejňovanie videozáznamov, fotiek a správanie animátora na sociálnych sieťach vo vzťahu k deťom.

Preventisti ako opora pre animátorov a vedúcich stredísk

V rámci projektu vzniklo aj vzdelávanie s názvom Chceme o tom hovoriť. Prostredníctvom neho boli vyškolení dobrovoľníci zo saleziánskych stredísk naprieč Slovenskom, tzv. preventisti. Počas 60 výučbových hodín sa bližšie oboznámili s oblasťami ako online svet, sociálna patológia či predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu.

Ochrana deti 11 2023 02

Saleziánski preventisti

Takto odborne zaškolení majú nielen úlohu dbať na to, aby boli dobrovoľníci a pracovníci v strediskách oboznámení s Kódexom, ale sú zároveň aj oporou pre animátorov či vedúcich stredísk v témach ochrany detí a mladistvých. Navyše podľa kvalifikácie a časových možností môžu organizovať prevenčné programy.

Treba však povedať, že saleziánski preventisti nemajú kompetenciu riešiť podnety pri porušovaní Kódexu výchovného správania. Toto oprávnenie majú zodpovední, napríklad direktori a direktorky v jednotlivých saleziánskych dielach.

Vyškolených je viac ako dvetisíc ľudí

V druhej fáze projektu bolo treba uviesť všetko do praxe. Do smerníc Kódexu výchovného správania boli zaškolení najprv saleziáni a saleziánky, potom sa začali zaškoľovať dobrovoľníci, animátori a zamestnanci. K septembru 2023 sa podarilo uskutočniť 124 školení, ktorými prešlo 2 403 dobrovoľníkov. Program v sebe zahŕňa aj prvky primárnej prevencie.

Ochrana deti 11 2023 04

Školenie animátorov do Kódexu

„Na zaškoľovaniach do Kódexu učíme, ako sa zachovať, ak sa mi dieťa zdôverí, že bolo obeťou násilia. Tiež sa snažíme odbúravať mýty, napríklad že páchateľmi sexuálneho zneužívania sú ľudia, ktorých deti nepoznajú, alebo že obeť sa pri útoku aktívne bráni a bezprostredne po útoku udalosť nahlási. Taktiež hovoríme o varovných signáloch, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie dieťaťa pred sexuálnym zneužívaním,“ vysvetľuje koordinátorka celého projektu Katarína Jánošová a dodáva: „Zaškoľovanie teda nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým naša príprava na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach.“

Katarína zároveň vysvetľuje, v čom je projekt v slovenských podmienkach jedinečný. „V prvom rade dávame signál obetiam, že budú vypočuté, čo je prvý krok k tomu, aby sa nebáli zdôveriť sa. Na druhej strane dávame prípadným agresorom najavo, že nevhodné správanie sa v našom prostredí netoleruje. Dobrovoľníci a mladí ľudia disponujú informáciami a sú zaškolení do štandardov, ako v našej organizácii predchádzame neprimeranému správaniu a ako majú v danej situácii reagovať,“ vysvetľuje koordinátorka.

Ako projekt vnímajú preventisti?

„Dostala som veľa nových odborných informácií, o ktoré sa pri riešení situácií v strediskách môžem oprieť. Taktiež ma to povzbudilo v tom, že saleziánom záleží na ochrane detí a zvolili profesionálny a zodpovedný prístup v takej závažnej téme. Vďaka vzdelávaniu som tiež mala možnosť spoznať ľudí z iného strediska, na ktorých sa teraz môžem obrátiť, ak budem mať nejaké otázky, čo je pre mňa veľmi dôležité.“

Ochrana deti 11 2023 03

Stretnutie preventistov v Žiline

„Vzalo mi to strach z týchto tém. Tým, že sme veľa o nich rozprávali a delili sa, prestalo to byť pre mňa čiernou dierou, niečím nejasným. Poznanie a informácie mi vzali strach z neznáma.“

„Prišla som o ilúziu, že našich stredísk sa tieto témy netýkajú.“

„Chcela som, aby sme mali v našom stredisku osobu, za ktorou budú môcť prísť mladí so svojimi problémami. Aby vedeli, že majú bezpečné prostredie.“

„Vnímam to ako veľmi aktuálnu tému, o ktorej treba nielen viac hovoriť, ale najmä sa v nej treba vzdelávať.“

Nevhodné správanie je možné nahlásiť

V rámci politiky ochrany existuje aj systém nahlasovania. Všetky podnety, ktoré sa dotýkajú zasvätených osôb a zamestnancov, rieši provinciálny vikár Peter Jacko SDB (ochranadeti@saleziani.sk) a provinciálna vikárka Miroslava Tarajová FMA (ochranadeti@salezianky.sk).

Ochrana deti 11 2023 05

Dozvedieť sa viac môže aj verejnosť

V rámci projektu bolo vytvorených viacero podporných materiálov. Pre širokú verejnosť sú na webe niecoviac.sk/tema/ochrana-deti/ dostupné:

  • Ochrana detí – príručka saleziánskeho dobrovoľníka,
  • znenie Kódexu výchovného správania,
  • video podcasty na témy ochrany detí,
  • krátky film z edície Viera do vrecka o sexuálnom zneužívaní (v popise pod filmom sú k dispozícii kontakty na odborníkov pre pomoc obetiam).

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Volíme si prezidenta našej republiky

Prezident republiky je osobou, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť život v našej krajine. Teraz je práve čas, kedy si nášho nového prezidenta volíme.

Biely plášť Artemide Zatti

Pre milovníkov bežeckého lyžovania u saleziánov v Žiline. 3. februára 2024 o 7:30 hod. Príďte sa nadýchať čerstvého vzduchu a rozhýbať sa.