Chcem naďalej slúžiť druhým… iným spôsobom

od | okt 15, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Moje menovanie za kardinála

Autor: Ángel Fernández Artime / Foto: ANS

Cítim, že môžem povedať rovnako ako náš svätý zakladateľ v roku 1884: „Čoraz viac vidím, aká slávna budúcnosť je pripravená pre našu Spoločnosť, jej rozšírenie a dobro, ktoré bude môcť vykonať.“

Milí priatelia saleziánskej charizmy, každému z vás posielam svoj úprimný, bratský a vrúcny pozdrav.

Mesačník Il Bollettino Salesiano mi „našepkal“, aby som pripravil tento pozdrav nie ako inokedy, keď hovorím o niečom významnom, čo som zažil, ale aby som porozprával o sebe, o tejto novej skutočnosti, ktorá ma čaká. A zakúsil som niečo, čo som kedysi študoval o osobe nášho otca dona Bosca. Pre neho bolo ťažké hovoriť o sebe a ešte ťažšie vyjadrovať svoje pocity. V mojom prípade musím priznať, že je pre mňa trochu ťažké hovoriť alebo písať o najnovších udalostiach, ktoré sa mi stali; ale uznávam, že skôr či neskôr to budem musieť urobiť a mesačník Il Bollettino Salesiano, ktorý sa dostáva do rúk a do sŕdc mnohých priateľov charizmy dona Bosca, je dobrý spôsob, ako sa osobne prihovoriť.

Po nečakanej správe (najmä pre mňa) Svätého Otca Františka, keď oznámil aj moje meno medzi 21 mužmi, ktorých si vybral, aby ich kreoval za kardinálov Cirkvi na nasledujúcom konzistóriu 30. septembra, sa tisíce ľudí – najmä medzi saleziánmi dona Bosca a členmi saleziánskej rodiny v celom svete – pýtalo: A čo bude teraz? Kto bude v najbližšej budúcnosti sprevádzať život Kongregácie? Aké kroky ju čakajú? Iste dobre chápete, že tie isté otázky som si kládol aj ja, keď som s vierou ďakoval Pánovi za ten dar, ktorý nám pápež František ako Saleziánskej kongregácii a ako rodine dona Bosca dal.

Ak čítame realitu s vierou a poznáme veľké veci, ktoré Boh urobil, i to, čo vieme prostredníctvom jeho Slova, dalo by sa povedať, že Boh miluje prekvapenia. V Biblii zvyčajne hovorí: „Choď! Cesta sa ukáže.“ Od dona Bosca sme sa naučili jednu dôležitú vec: nech nás nič neznepokojuje a dôverujme Božej prozreteľnosti.

Cítim, že môžem povedať rovnako ako náš svätý zakladateľ v roku 1884: „Čoraz viac vidím, aká slávna budúcnosť je pripravená pre našu Spoločnosť, jej rozšírenie a dobro, ktoré bude môcť vykonať.“

Po oznámení po modlitbe Anjel Pána som sa mohol osobne porozprávať so Svätým Otcom, pápežom Františkom, a ubezpečil som ho, že môže počítať s mojou ochotou prevziať akúkoľvek službu. Odpovedal som ako don Bosco, keď ho požiadali, aby postavil chrám Najsvätejšieho Srdca v Ríme, pričom už bol starý a chorý a cítil aj ťarchu a zodpovednosť za rodiacu sa Kongregáciu. Don Bosco odpovedal: „Ak je to pápežov príkaz, ja poslúchnem!“

Jednoducho som Svätému Otcovi povedal, že my saleziáni sme sa od dona Bosca naučili byť vždy k dispozícii pre dobro Cirkvi, a najmä pre čokoľvek, o čo môže požiadať pápež. Preto ďakujem Bohu za tento dar, ktorý patrí celej Kongregácii a saleziánskej rodine, a zároveň vyjadrujem svoju vďačnosť pápežovi Františkovi a uisťujem ho o vrúcnejšej a intenzívnejšej modlitbe zaňho zo strany všetkých členov našej veľkej rodiny. Modlitbe, ktorá – ako už bolo povedané – bude vždy sprevádzaná našou úprimnou a hlbokou oddanosťou.

Čo sa teraz stane?

Musím sa s vami podeliť o to, že ma hlboko zasiahla citlivosť nášho pápeža Františka, keď som si uvedomil, že moja služba hlavného predstaveného sa nemusí zmeniť okamžite zo dňa na deň. Z tohto dôvodu mi Svätý Otec asi pol hodiny po oznámení menovania po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. júla poslal list, v ktorom mi hovoril o čase potrebnom na prípravu generálnej kapituly našej kongregácie, skôr ako prevezmem to, čo má v úmysle zveriť mi. Svätý Otec sa ako vždy prejavil ako pozorný, srdečný, hlboký obdivovateľ charizmy dona Bosca a mimoriadne láskavý – to sú city, ktoré som vo svojom vlastnom mene a v mene celej saleziánskej rodiny opätoval.

Prihovor hp 10 2023 02

Rád by som sa s vami podelil o pokyny, ktoré mi Svätý Otec oznámil.

Pápež usúdil, že pre dobro našej Kongregácie môžem po konzistóriu 30. septembra 2023 pokračovať vo svojej službe ako hlavný predstavený až do 31. júla 2024. Po tomto dátume predložím svoju demisiu z funkcie hlavného predstaveného, ako to vyžadujú naše stanovy a pravidlá, aby som z rúk Svätého Otca prevzal službu, ktorú mi zverí.

Toto mi oznámil pápež osobne. Dvadsiatu deviatu generálnu kapitulu budeme môcť posunúť o rok skôr, teda na február 2025. Môj vikár don Stefano Martoglio prevezme riadenie Kongregácie ad interim (na prechodné obdobie; pozn. prekl.), ako je ustanovené v našich stanovách, až do slávenia 29. GK. Na záver ešte musím povedať a odpovedať tým na ďalšiu otázku, ktorú sa určite mnohí z vás pýtajú: Akú úlohu mi zverí Svätý Otec? Pápež František mi to ešte nepovedal. Okrem toho si myslím, že vzhľadom na veľký časový rámec je to najvhodnejšie riešenie.

V každom prípade vás všetkých, drahí spolubratia a členovia skupín našej saleziánskej rodiny, prosím, aby ste sa naďalej stále intenzívnejšie modlili. Najmä za pápeža Františka. Sám o to výslovne požiadal na konci súkromnej audiencie, ktorú mi udelil.

Napokon vás prosím, aby ste sa modlili aj za mňa, keď som postavený pred perspektívu novej služby v Cirkvi, ktorú ako syn dona Bosca prijímam v synovskej poslušnosti – bez toho, aby som ju vyhľadával, pretože skutočne si myslím, že v Cirkvi sa služby, ktoré poskytujeme, nemôžu a nikdy nesmú vyhľadávať ani sa o ne nemáme usilovať, ako keby išlo o osobnú kariéru. To, čo je vlastné „svetu“, je pre nás ako služobníkov v Ježišovom mene nevhodné. My sa musíme odlišovať (dúfam, že veľmi) od niektorých štandardov tohto sveta. V tomto všetkom mi je svedkom pred Pánom Ježišom náš milovaný otec don Bosco.

Ďakujem vám za náklonnosť a blízkosť vyjadrenú počas týchto týždňov mnohými správami, ktoré ku mne dorazili z celého sveta.

Cítim, ako keby mi boli adresované tie isté slová, ktoré Panna Mária povedala donovi Boscovi vo sne z deviatich rokov, ktorého druhá storočnica sa bude sláviť na budúci rok: „Keď príde čas, všetko pochopíš.“ A vieme, že nášmu otcovi sa to skutočne stalo takmer na konci života – pred oltárom Panny Márie Pomocnice v Bazilike Ježišovho Najsvätejšieho Srdca, ktorá bola posvätená deň predtým, a to 16. mája 1887.

Z Baziliky Panny Márie Pomocnice vám posielam láskyplný a vďačný pozdrav a každého z vás zverujem jej – Matke, ktorá nás bude aj naďalej sprevádzať a podporovať. Ako vždy vás pozdravujem s nesmiernou láskou.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, október 2023)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.