Bratislava-Trnávka

od | okt 31, 2022 | Časopis 6/2022, Saleziáni

 

Jedno saleziánske dielo so štyrmi zložkami

Text a Foto: SDB Bratislava-Trnávka

Saleziánske dielo na Trnávke má dlhú históriu a samotný kostol slúži už viac ako 80 rokov. Poslaním saleziánskeho diela je vychovávať mladých podľa preventívneho systému dona Bosca.

Aktuálne sa naše saleziánske dielo rozrástlo do takých rozmerov, že nepokrýva len potreby detí a mládeže, ale rozvíja aj pastoráciu rodín, dospelých i seniorov. Súčasťou nášho diela je farnosť, oratórium – mládežnícke stredisko, futbalový klub SDM Domino a rodinné centrum Mamy Margity.

Farnosť svätého Jána Bosca

Farnosť je zasvätená svätému Jánovi Boscovi a nachádza sa na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky, Mierová kolónia, Zlaté piesky a Letisko.

V našej farnosti pôsobí mnoho rozličných spoločenstiev, ktoré vyvíjajú rôzne aktivity, a tým slúžia ľuďom vo farnosti. Napríklad rodinky sa rozdeľujú do viacerých skupín, ktoré sa stretávajú podľa dohovoru. Okrem toho sa všetci stretávajú na mesačných duchovných obnovách spravidla v sobotu doobeda. Raz do roka sa konajú duchovné cvičenia. V našej farnosti pôsobia momentálne až štyri zbory: Trnávka 95 pre dospelých, mládežnícky zbor Agapels, detský zbor dBANDa a Detský zborík pre najmenších. Otcovia a matky sa stretávajú na modlitbách otcov a modlitbách matiek, aby sa posilňovali vo viere a spoločnou modlitbou vyprosovali Božie požehnanie pre svoje rodiny. Chválové spoločenstvo „Jordán“ túži budovať a ohlasovať Božie kráľovstvo a nechať sa viesť Bohom, byť v službe, do ktorej nás pozve pre tých, ktorí to potrebujú. Poslaním je šíriť radostnú zvesť evanjelia prostredníctvom modlitieb, modlitieb chvál, formácie a evanjelizácie so zameraním prevažne na mládež a rodiny.

2206_07-09_salezianske diela 02

Birmovka 2021

Vo farnosti prebiehajú pravidelné prípravy na sviatosti. Príprava na prvé sväté prijímanie má v našej farnosti formu mesačných stretnutí detí a ich rodičov. Počas stretnutia je na programe detská svätá omša a po nej stretnutia pre skupinky detí a katechéza pre rodičov. Príprava je určená pre deti z tretieho ročníka ZŠ a starších a začína sa v septembri. Príprava na prijatie sviatosti birmovania má u nás formu prípravy v malých skupinách, ktoré sa stretávajú jedenkrát za týždeň pod vedením animátorov. Súčasťou prípravy sú aj birmovanecké sústredenia, letný tábor a ďalšie podujatia. Prihlásiť sa môžu žiaci deviateho ročníka ZŠ a starší. Príprava na prijatie sviatostí pre dospelých trvá jeden až dva roky a realizuje sa formou týždenných stretnutí skupinky pripravujúcej sa s kňazom. Príprava sa začína spravidla posledný septembrový víkend.

Pred viac ako desiatimi rokmi si skupina farníkov povedala, že by bolo dobré informovať o činnostiach v našom diele aj prostredníctvom zaujímavých textov a rozhovorov. Tak sa zrodili Farské listy – občasník, ktorý vychádza štyrikrát za školský rok, vždy na začiatku školského roka, pred Vianocami, pred Veľkou nocou a na Deň farnosti začiatkom júna.

2206_07-09_salezianske diela 03

Deň farnosti 2022

Daj na to! je program dlhodobého darcovstva na Trnávke, ktorý nám umožňuje udržiavať a rozvíjať činnosť jednotlivých zložiek saleziánskeho diela na Trnávke. Za posledné roky sa na Trnávke vytvorila široká škála duchovných, sociálnych a športových ponúk, ktoré si vyžadujú finančnú stabilitu. Získané darované finančné prostriedky budú transparentným spôsobom rozdeľované medzi farnosť, oratórium, futbalový klub SDM DOMINO, materské centrum Margarétka, materskú školu Mamy Margity, skautov a Family Garden.

Oratórium – mládežnícke stredisko

Oratórium na Trnávke je miesto, kde sa mladí a deti stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka“ je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery. Patrónom nášho oratka je svätý Dominik Savio. Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať dom – miesto prijatia, kaplnku – priestor na objavenie zmyslu života a viery, školu – miesto prípravy na život a ihrisko – zážitok voľnosti a radosti. Deti a mladých v našom „oratku“ združuje a zastrešuje mládežnícka organizácia Domka – Združenie saleziánskej mládeže. Naše stredisko Domka, Bratislava-Trnávka má takmer 450 členov (deti, mladí a rodiny) a spolu so saleziánmi zabezpečuje činnosť nášho oratka už viac ako 25 rokov.

2206_07-09_salezianske diela 04

Otvorenie diela 2021

Naše oratko – centrum pre deti a mladých – je otvorené pravidelne od utorka do piatka ako nízkoprahové centrum pre deti a mladých registrované na BSK. Pre deti ponúkame voľnú možnosť hier (florbal, futbal, volejbal, stolný tenis, biliard, stolný futbal, spoločenské hry), rozhovorov a aktivít v spoločnosti dospelých animátorov. Oratko je otvorené cez týždeň aj po večernej svätej omši v kostole pre stretká, športujúce skupiny a iné aktivity a tiež v nedeľu po detskej svätej omši.

Žijeme s mladými a pre mladých. „Stretko“ je jednou z najsilnejších a najúčinnejších foriem našej práce a výchovy detí a mladých. 10-15-členné skupinky chlapcov a dievčat rozdelených podľa veku sa stretávajú jedenkrát týždenne. Náplňou „stretka“ sú hry, spoločné rozhovory, myšlienka, príbeh alebo téma, ktoré pomáhajú pri výchove k správnym hodnotám života a viery. V oratku momentálne funguje viac ako 25 „stretiek“.

2206_07-09_salezianske diela 05

Prímestský tábor 2022

V našom stredisku pracuje viac ako 150 animátorov, mladých aj dospelých. Pre najmladších (deviatakov a prvákov na SŠ) ponúkame dvojročný kurz prípravy na animátorstvo „Mimoni“. Pokračovaním pre už aktívnych animátorov je tzv. stredisková škola animácie, ktorá trvá tiež dva roky. Pre skúsených animátorov organizujeme pravidelné duchovné obnovy, spoločné pracovné stretnutia, kurzy, ale aj oddychové aktivity, ako je lyžovačka, Silvester či púť do Turína.

Naším poslaním je sympatickým spôsobom odovzdávať vieru, a tak deťom a mladým ponúkame aj rôzne duchovné aktivity: mládežnícke sväté omše v piatok, modlitbové večery, biblické stretko, adorácie, každodenný desiatok ruženca, trojdňové duchovné cvičenia či poldňové duchovné obnovy.

Obľúbenou aktivitou medzi deťmi a animátormi sú tábory. Pripravujú sa dôkladne už niekoľko mesiacov pred ich začiatkom. Pre deti organizujeme počas letných prázdnin týždenný pobytový tábor a pre mladých stredoškolákov týždenný zážitkový tábor. Počas jarných prázdnin a cez leto organizujeme denný tábor v našich priestoroch.

2206_07-09_salezianske diela 06

Lipnica 2022, letný zážitkový tábor pre stredoškolákov

Divadlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho oratka a predovšetkým oslavou sviatku dona Bosca v našom stredisku. Herci, hudobníci, technici, kulisári a režiséri pracujú už od septembra, aby vytvorili pekné dielo.

„Témy“ a „Tváre Trnávky“: Témy je formát diskusií so zaujímavými hosťami, ktorí sú pozvaní do oratkovskej čajovne. Témy sú volené tak, aby reagovali na zaujímavé oblasti a aktuálne problémy/otázky nášho života. Tváre Trnávky predstavujú osobnosti, ale aj nevšedné komunity či projekty, ktoré sa konajú na Trnávke.

Oratko je úzko prepojené s ostatnými zložkami nášho saleziánskeho diela: farnosť, SDM Domino, Rodinné centrum Mamy Margity a 34. skautský zbor dona Bosca. Spolupracujeme však aj s ďalšími organizáciami pracujúcimi pre dobro detí a mladých: organizujeme workshopy na stredoškolskom internáte na Galvaniho, rozvíjame spoluprácu so základnými školami vo farnosti, s diagnostickým centrom pre deti, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a spolu so sestrami Matky Terézie pracujeme s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Projekt „PRIJATEĽSTVO“ je ponukou osobného sprevádzania zo strany dospelého animátora (vysokoškoláka, pracujúceho, otca, matky rodiny). Dvojica animátor – mladý človek sa dohodne na mesačnom stretávaní, ktoré sa stáva priestorom na predostretie tém, ktorými žije mladý človek, a na spoločné uvažovanie a hľadanie riešení. Sprevádzajúci animátori sú koordinovaní tímom pre projekt.

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle január 2023.)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.