Bratislava-Mamateyova

V auguste sa uskutočnili duchovné cvičenia pre chlapcov na Slanej Vode na Orave, kde bolo štrnásť animátorov spolu so saleziánmi.

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Mamateyova

Vizitácia provinciála

V sobotu 9. septembra 2023 navštívil našu komunitu provinciál don Peter Timko spolu s donom Jánom Holubčíkom, radcom pre pastoráciu, a donom Stanislavom Hurbaničom, aby sa informovali o živote a rozbehu komunity. Bratia predstavili komunitný projekt, programáciu roka, ako aj pripravený mini výchovno-pastoračný projekt diela, ktorý vypracovali spoločne so setrami FMA z Vavilovovej. Z pastoračnej oblasti sa radca pre pastoráciu zaujímal hlavne o témy: animátori, futbalový klub…, zároveň predstavil aj ponuky DOMKY na nový školský rok a povzbudil, aby mladí boli motivovaní k účasti na týchto pripravovaných aktivitách.

FMA

V komunite FMA na Vavilovovej sa v dňoch 4. – 7. septembra uskutočnila kánonická vizitácia, ktorú viedla členka generálnej rady z Ríma – vizitátorka sestra Mária Assunta Sumiko Inoue FMA. Direktorka sestra Jana v krátkosti zhrnula tri závery, ktoré zanechala komunite sestier: posilniť zmysel pre spoločné poslanie (ako rehoľná komunita, ale aj širšia výchovno-pastoračná komunita), dať dôležitosť evanjelizácii, predovšetkým vytvárať spolu s mladými a laikmi saleziánsku farnosť ako „Božie miesto pre všetkých“ a tiež starať sa o duchovný rozmer nášho zasväteného života. Vizitátorka ocenila vzájomné vzťahy s SDB a ostatnými členmi saleziánskej rodiny, spoluprácu v tomto diele, ako aj prijatie bratov a atmosféru počas spoločného obeda s komunitou SDB.

Počas septembra mala sestra Mária Assunta aj vizitáciu u sestier na Hrobákovej, počas ktorej sa zastavila aj na CZŠ M. D. Mazzarellovej, kde bola aj na svätej omši spolu s deťmi.

Stretnutie s animátormi na úvod školského roka 3. septembra 2023

Na úvod pastoračného roka 2023/24 sme sa stretli s animátormi za ich peknej účasti. Predtým sme sa s tými, ktorí chceli, stretli, aby sme pripravili otvorenie oratka. Obidve stretnutia sa niesli vo veľmi priateľskom duchu. Na stretnutí animátorov nás animoval a o podstatných veciach informoval Joži Martinek. Direktor nám predstavil základné body pre nasledujúci rok, ktoré vyvstali z plánovania. Vedúci Domky Peťo Krajčovič nám dal základné informácie o fungovaní a poslaní Domky. Ukončili sme krátkou modlitbou a požehnaním.

Rozbeh kurzov v rámci projektu Orientačné dni

Od prvého septembrového týždňa sa opäť rozbehol projekt Orientačné dni zameraný na službu triedam cez rôzne kľúčové hodnoty a posilňovanie triedneho kolektívu. Hlavná zodpovedná je sestra Mária Kraľovičová spolu so zamestnancami a dobrovoľníkmi aj zo strany spolubratov. Tento rok budú Orientačné dni každý týždeň až na malé výnimky, keďže je o ne veľký záujem.

Duchovné cvičenia pre mladých

Na prelome augusta a septembra sa realizovali dva kurzy duchovných cvičení pre mladých. Na DC, ktoré kázal don Dušan Vilhan a uskutočnili sa v Močiari pri Banskej Štiavnici, bolo osem mladých. Potom sa konali druhé v Plaveckom Mikuláši, kde bol kazateľom don Janko Čapla, a zúčastnilo sa na nich päť chlapcov. Ešte predtým v auguste sa uskutočnili duchovné cvičenia pre chlapcov na Slanej Vode na Orave, kde bolo štrnásť animátorov spolu so saleziánmi. A v čase predĺženého víkendu 14. – 17. septembra boli DC pre dievčatá animátorky spolu so sestrami a kňazskou službou spolubrata v Beckove.

Mamateyova 10 2023 02

Otvorenie oratka/strediska 10. septembra 2023

Podujatie hodnotíme pozitívne, bolo vnímať zápal mladých aj rodín o toto podujatie a tiež o zapísanie detí do stretiek, krúžkov. Záujem o stretká má svoju hodnotu!

Prišlo aj pomerne dosť ľudí, zdá sa, že je to tiež ovocie propagácie podujatia samotnými animátormi.

Robo pekne zanimoval prípravný tím, veci boli premyslené, pripravené, obohacujúce pre deti a mladých, vytvorila sa pekná rodinná atmosféra.

Postupne rozbiehame stretkové, krúžkové, duchovné i oratkovské ponuky.

Mamateyova 10 2023 03

Mamateyova 10 2023 04

Už pred otvorením oratka sme posledný prázdninový týždeň a prvé dva septembrové mali otvorené večerné oratká za hojnej účasti mladých so slovkom i modlitbou na konci.

Počas celého leta naše aktivity v službe mladým a verejnosti sprevádzala modlitbová skupina.

Od októbra začnú aj prípravy animátorov, ktoré sú rozdelené: prvý víkend FA (animátori s pravidelnou činnosťou), druhý týždeň PA (chlapci začiatočníci animátori), Tweety (dievčatá začínajúce animátorky). Aj mladším animátorom a animátorkám sa snažíme vytvárať priestor služby najmä pri IMOS.

Rozbeh školy/nového školského roka

Sestra Gabi Baňasová na plný úväzok a don Robo Flamík učia náboženstvo na ZŠ Pankúchova. Máme dohodnutú aj spoluprácu s druhou ZŠ v našej farnosti ZŠ Lachova, kde sme si niekoľkokrát do roka dohodli možnosť sviatosti zmierenia pre žiakov i učiteľov.

Jožko Pöstényi odišiel na liečenie do Bojníc – vráti sa 2. októbra.

Od 1. septembra nastúpila nová koordinátorka Domky sestra Dáška Čepelová FMA.

Futbalový klub

Taktiež sa nám rozbehli futbalové tréningy, kde máme cca dvesto hlavne chlapcov. Na konci prázdnin sme mali pre nich futbalové sústredenie spolu s duchovným programom a témami zameranými na osobný rast i spoluprácu.

Mamateyova 10 2023 05

V rámci strediska okrem veľkého množstva stretiek pre deti sú aj mládežnícke a rodinné stretká. Taktiež sa rozbieha starostlivosť o miništrantov a rôzne krúžky (gitara, florbal, športový krúžok…)

Okrem iných pastoračných aktivít sa staráme o tri domy dôchodcov v našej farnosti, kde mávame sväté omše podľa dohody.

Taktiež začali pravidelné duchovné obnovy farnosti a saleziánskej rodiny, ktoré sa konajú v utorky a soboty, vždy raz do mesiaca. Je tam pravidelná téma z prípravy na storočnicu, možnosť sviatosti zmierenia a sväté omše. Každú prvú sobotu býva Fatimská sobota a vo štvrtok večer adorácia pre všetkých. Niektoré sväté omše majú osobitnejšie zameranie na konkrétnu skupinu. V stredu býva mládežka, v piatok oratkovská svätá omša. V nedeľu sú mládežnícka a detská. Počas každej svätej omše vysluhujeme aj sviatosť zmierenia.

V rámci farnosti už pokračujú birmovanecké stretká a čoskoro sa začne aj IMOS.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár